Kātaki ʻo fakaʻatā ha houa ʻe 24 Pea Toki Toe Hū, Hili hono Fakahoko ʻo e Ngaahi Faitoʻo Fakalelei Kelekelé

Release Date:
October 18, 2023

Koeʻuhi ke fakasiʻisiʻi ʻa e efú mo e tafe atu ʻa e ngaahi kemikale koná meí he efuefu mo e veve ʻi he ngaahi ʻapi ʻi Lahaina naʻe uesia ʻe he vela vao ʻo ʻAokosi.8, ʻoku ngāue atu ʻaki ʻe he Kautaha Maluʻi ʻĀtakai ʻa ʻAmeliká ʻa e fakalelei kelekelé ki he efuefú mo e vevé. Ko e fakalelei kelekelé ʻoku ʻikai ke kona ʻi he taimi ʻoku pakupaku aí, pea ʻoku kole ai ki he kakai ʻo e koló kenau tatali ʻi ha houa ʻe 24 hili hono ngāue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé kimuʻa peá nau hū ki honau ʻapí.  

  • ʻOku ngāue ʻaki ʻa e fakalelei kelekelé ke maluʻi ʻa e moʻuilelei  ʻa e kakai ʻo e koló mo e ʻātakaí meí he ngaahi fakatamaki meí he efuefu mo e veve ʻoku toe ʻi he ngaahi ʻapi naʻe uesia ʻe he vela vao ʻi Lahainá. Naʻe ngāue ʻaki foki ʻa e fakalelei kelekele tatau ki he ngaahi ʻapi naʻe uesia ʻe he vela ʻi Kulá. 
  • ʻE lava ʻo tokoni ʻa hono ngāue ʻaki ʻo e faitoʻo fakalelei kelekele ʻo hangē ko e Soiltac ki hono fakasiʻisiʻi ʻo e fetuʻutaki mo e efuefú mo fakasiʻisiʻi ʻa e fakatamaki ki he mānavá ʻi he taimi ʻoku fakaauau ai ʻa e efuefú mo e efú. ʻOku toe tokoni foki ki hono fakasiʻisiʻi ʻo e tafe atu ʻa e ngaahi naunau fakatuʻutāmakí ki he ʻōsení mo e ngaahi tafenga vai ofí. 
  • ʻE lava ke hū ʻa e kakai ʻo e koló ki honau ʻapí pea fakaauau ʻenau ngaahi naunaú hili hano ngāue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé. ʻOku kole ʻe he EPA ki he kakai ʻo e koló ke kātaki ʻo fakaʻatā ha houa ʻe 24 kimuʻa peá nau hū ki honau ʻapí.
  • Ko e hili pē hono ngāue ʻakí ʻoku pakupaku  ʻa e faitoʻó, ʻoku ʻikai ke kona ia, pea ʻoku ʻikai ʻilonga ia. ʻOkú ne fakasiʻisiʻi ʻa e lahi ʻo e efu ʻe lava ke mafola ʻi he taimi ʻoku ngaue ai ʻa e efuefú.
  • Hili hono ngāue ʻaki ʻo e fakalelei kelekelé, ʻoku fokotuʻu ha papa fakaʻilonga ʻi he ʻapi ko iá ʻo fakaʻasi ai  ʻa e ʻaho mo e taimi naʻe ngāue ʻaki ai  ʻa e fakalelei kelekelé. 
  • ʻOku faleʻi mai ʻe he taha foʻu koloa ha houa kakato ʻe 24 ko e vahaʻa taimi faitoʻo. Neongo ʻoku fakafuofua ke fakafefeka ʻa e faitoʻo kelekelé ʻi he ʻea ko ʻení ʻi ha taimi vave ange, ʻoku faleʻi ke fakaʻatā ʻa e houa kakato ʻe 24 vahaʻa taimi talitali kimuʻa pea hū ki ai ke fakapapauʻi kuo totonu mo fakafefeka ʻa e faitoʻó.  
  • Lolotonga ʻa hono fakasiʻisiʻi ʻe he fakalelei kelekelé ʻa e faingamālie ke feʻaveʻaki ha ngaahi meʻá ʻi he ʻeá ʻoku kei fokotuʻu atu kia kinautolu ʻoku hū ki he ʻēliá kimuʻa pea kakato ʻa hono toʻo ʻo e vevé ʻoku totonu kenau muimui ki he faleʻi ʻa e kau ʻofisialé ki he moʻuí pea tui ʻa e ngaahi meʻangāue maluʻi fakasino ʻo hangē ko ha meʻa maluʻi fofonga.  

Ki he fakamatala fakamuimu taha fekauʻaki mo e ngaahi ngāue fakaakeake mei he vela vao ʻi Mauí, vakai ki he mauicounty.govmauirecovers.org mo e fema.gov/disaster/4724. Muimuiʻi ʻa e FEMA ʻi he mītia sōsialé: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema.

Tags:
Last updated