Ano ang mangyayari pagkatapos kong mag-apply?

Sa aplikasyon, isang kakaibang numero ng aplikasyon ang ibibigay kaagad. Ang numero ng aplikasyon na ito ay kailangang isama sa anumang dokumentasyong isinumite sa FEMA o upang magtanong tungkol sa isang aplikasyon sa COVID-19 Funeral Assistance Helpline.

Sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng pagtratrabaho pagkatapos makumpleto ang aplikasyon, magpapadala ang FEMA ng liham na may impormasyon tungkol sa COVID-19 Funeral Assistance at ang dokumentasyong kailangang isumite, tulad ng tinalakay sa panahon ng aplikasyon.

Kung ang karagdagang impormasyon ay hindi natanggap mula sa FEMA sa loob ng 7 hanggang 10 araw ng pagtratrabaho ng aplikasyon, mangyaring makipag-ugnay sa COVID-19 Funeral Assistance Helpline sa 1-844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) Lunes hanggang Biyernes 9:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi ET.

Huling na-update noong