U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Ang Kilauea Disaster Recovery Center ay Lilipat sa Bagong Lokasyon

Release Date Release Number
Jul 26, 2018 DR-4366-HI NR TL012

HONOLULU—Ang FEMA/State Disaster Recovery Center ay lilipat sa isang bagong lokasyon sa Pahoa at magbubukas sa Lunes, Hulyo 30 sa 8 n.u.

Ang DRC ay matatagpuan sa Pahoa Neighborhood Facility, 15-2908 Pahoa Village Road.  Ito ay magbubukas sa mga araw ng trabaho mula 8 n.u. hanggang 6 n.h., tuwing Sabado mula sa 8 n.u. hanggang 4 nh., at sarado tuwing Linggo.

Ang mga opisyal ng Recovery ay mahigpit na nakikiusap sa mga naninirahan na may mga kawalan na kaugnay sa Kilauea na nangangailangan pang magparehistro na isagawa ito sa pamamagitan ng pagbisita sa DRC.  Ang sentro ay may mga tauhan na mga kinatawan ng FEMA, ng U.S. Small Business Administration at iba pa na makatutulong sa proseso ng pagpapagaling o pagbawi.

Ang mga nakaligtas ay maaari ring magparehistro sa FEMA online sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng telepono sa 800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585. Ang mga aplikante na gumagamit ng 711 o ng serbisyo ng  Video Relay ay maaaring tumawag sa 800-621-3362.  Ang mga numerong toll-free ay bukas mula 7 n.u. hanggang 10 n.g. pitong araw sa isang linggo.

 

Ang tulong sa kalamidad ay maaaring kasama ang mga FEMA grants para sa pansamantalang pabahay, mga pagkumpuni at pagpapalit sa bahay, kasama na ang mababang-interes para sa mga pautang para sa kalamidad mula sa SBA. Ang mga pautang na ito ay magagamit ng mga may negosyo, mga pribadong hindi nagtutubo, mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan para masakop ang mga pagkalugi o pagkawala na hindi binabayaran ng seguro o iba pang pagbabawi.

 

Ang mga aplikante ay maaaring magpatala sa SBA online sa https://disasterloan.sba.gov/ela. Ang mga aplikante ay maaari ring tumawag sa SBA Customer Service Center sa (800) 659-2955 o magpadala ng email sa disastercustomerservice@sba.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong sa kalamidad ng SBA. Ang mga taong bingi o may kahirapan sa pandinig ay maaaring tumawag sa (800) 877-8339.

 

Ang DRC na kasalukuyang nasa Kea‘au High School ay mananatiling bukas sa mga karaniwang oras bago tapusin ang kanilang operasyon sa Sabado, Hulyo 28 sa 4 n.h..

 

### 

 

Ang misyon ng FEMA’s ay ang pagtulong sa mga tao bago, sa panahon, at matapos ang mga kalamidad.

Ang SBA ay ang bahagi ng gobyernong pederal na pangunahing mapagkukunan ng pera para sa pangmatagalang muling pagpapatayo ng mga napinsala ng kalamidad na mga pribadong pag-aari.  Ang  SBA ay tumutulong na pondohan ang  mga negosyo na lahat ng sukat, mga pribadong samahan na walang patubo, mga may-ari ng tahanan o mga nangungupahan para sa mga pagpapakumpuni o sa muling pagpapatayo at sasakupin ang halaga ng pagpapalit ng mga nawala o napinsala ng kalamidad na personal na pag-aari.  Ang mga pautang sa kalamidad ay sasakop sa mga pagkawala na hindi kabuuang mababayaran ng seguro o iba pang pagbabawi at hindi dodoblehin ang mga benepisyo ng ibang ahensiya o organisasyon.

Last updated Jul 26, 2018