alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

American Samoa Covid-19

EM-3465-AS
alert - warning

Ang panahon ng insidente ng COVID-19 ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ang FEMA ay patuloy na magbibigay ng tulong sa palibing hanggang Setyembre 30, 2025, sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemyang ito.

American Samoa

Panahon ng Insidente: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Mar 13, 2020

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Kung at kapag inaprubahan ang tulong pinansiyal para sa sakunang ito, ipapakita ito dito. Ia-update ang impormasyon bawat oras.

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.