U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

This page has not been translated into Polski. Visit the Polski page for resources in that language.

Fact Sheets

Po klęsce żywiołowej oszuści, złodzieje tożsamości oraz inni przestępcy często próbują wykorzystać ofiary klęski żywiołowej. Urzędnicy ds. zarządzania kryzysowego zachęcają mieszkańców do zwracania uwagi i zgłaszania podejrzanej działalności.

illustration of page of paper Release Date:

Podczas określania sumy świadczeń pomocy federalnej z tytułu klęski żywiołowej do jakiej może być upoważniona osoba wnioskująca, FEMA sprawdza, czy świadczenia się nie powielają.

illustration of page of paper Release Date: