U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

TALLAHASSEE, Floryda – Uprawnieni właściciele domów z uszkodzeniami dachów spowodowanymi przez huragan Irma mają teraz dwie dodatkowe lokalizacje, gdzie mogą ubiegać o pomoc w rama

illustration of page of paper

TALLAHASSEE, Fla. – Podczas  procesu powrotu do domu osób zamieszkujących niższą część Florida Keys, FEMA apeluje o dostosowanie się do  wytycznych władz lokalnych.

illustration of page of paper

ATLANTA - Zespoły pomocowe FEMA prowadzą ocenę sytuacji w społecznościach Florydy, które ucierpiały w wyniku Huraganu IRMA.

illustration of page of paper

ATLANTA Właściciele domów, lokatorzy i właściciele przedsiębiorstw w powiatach  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Ind

illustration of page of paper