U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Cztery Centra Reagowania Kryzysowego zostaną zamknięte w przyszłym tygodniu, jedno zostanie przeniesione. Mimo że te placówki będą zamknięte, pomoc bezpośrednia będzie nadal dostępna.
illustration of page of paper
Wielu Nowojorczyków, którzy ucierpieli z powodu uderzenia huraganu Ida, jest ubezpieczonych na tę okoliczność. Ale nawet najlepsze ubezpieczenie może nie zaspokoić wszystkich potrzeb, dlatego dostępne są programy stanowe, federalne i nonprofit.
illustration of page of paper
Dzisiaj, 5 października otwarto Centrum Reagowania Kryzysowego w hrabstwie Union w celu niesienia pomocy mieszkańcom z New Jersey dotkniętych skutkami przejścia huraganu Ida.
illustration of page of paper
Osoby ocalałe, otrzymujące fundusze na pomoc w wynajmie kwater, napraw domów lub innych kategorii pomocy, powinny się upewnić, że pomoc federalna udzielana z tytułu klęski żywiołowej jest wolna od podatku.
illustration of page of paper
Podczas gdy osoby ocalałe przechodzą przez proces odbudowy, pomoc jest tuż pod ręką - na odległość połączenia telefonicznego, kliknięcia myszą lub stuknięcia w aplikację FEMA.
illustration of page of paper
Pomoc federalna z tytułu klęski żywiołowej nie jest przeznaczona wyłącznie dla właścicieli domów. Jest również dostępna dla kwalifikujących się najemców i może obejmować wydatki na meble, sprzęt związany z pracą, naprawę pojazdu, a nawet na pokrycie rachunków za usługi medyczne i dentystyczne związane z klęską żywiołową.
illustration of page of paper
Jeśli jesteś mieszkańcem New Jersey i Twój dom uległ uszkodzeniu w wyniku przejścia huraganu Ida, FEMA zaleca przeprowadzenie kontroli systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), pieców, szamba i/lub studni, aby stwierdzić, czy te elementy zostały uszkodzone.
illustration of page of paper
Wszystkie osoby ocalałe mają równy dostęp do informacji dotyczących programów pomocy federalnej, łącznie z tym jak się o nią ubiegać.
illustration of page of paper
Po klęsce żywiołowej oszuści, złodzieje tożsamości oraz inni przestępcy często próbują wykorzystać ofiary klęski żywiołowej.
illustration of page of paper
Brooklyn, N.Y. – Po zgłoszeniu się o pomoc do FEMA mogą Państwo być skierowani do federalnej agencji ds. małych przedsiębiorstw (U.S. Small Business Administration - SBA). W razie skierowania do SBA, należy wypełnić i przedłożyć wniosek.
illustration of page of paper