U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

ເຫຼືອພຽງໜື່ງອາທິດ

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 041
Release Date:
December 3, 2020

ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າຄວນໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ຫຼືເຂົ້າເບິ່ງ DisasterAssistance.gov ພາຍໃນວັນທີ 11 ທັນວາ

SACRAMENTO, Calif. – ບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນທີ່ສູນເສຍຍ້ອນໄຟໄໝ້ປ່າໃນເດືອນສິງຫາ / ກັນຍາທີ່ເມືອງ Butte, Lake, Lassen, Mendocino, Monterey, Napa, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, Trinity, Tulare ແລະ Yolo ມີເວລາເຫຼືອພຽງ 1 ອາທິດ ທີ່ຊິສະໝັກຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ຫຼືເງິນກູ້ຢືມໄພພິບັດທີ່ມີດອກເບ້ຍຕ່ຳຈາກອົງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສະຫະລັດ ວັນຫມົດກໍານົດແມ່ນວັນທີ 11 ທັນວາ

ເຂດປົກຄອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລວມຢູ່ໃນໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານກາງ 4558, ໄດ້ປະກາດໃນເບື້ອງຕົ້ນວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ ສຳລັບ 7 ເຂດປົກຄອງແລະຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ

ລາງວັນຂອງ FEMA ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ, ສ້ອມແປງເຮືອນ / ທົດແທນເຮືອນແລະຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ພັວພັນກັບໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລວມທັງການທົດແທນຫຼືສ້ອມແປງພາຫະນະ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສົບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຂ້ວແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກ FEMA, ຜູ້ລອດຊີວິດຄວນຖ່າຍຮູບຄວາມເສຍຫາຍແລະເກັບໃບເອກະສານຕ່າງໆຂອງວຽກງານສ້ອມແປງ

ຜູ້ລອດຊີວິດຄວນຕິດຕໍ່ຜູ້ປະກັນຕົນຂອງພວກເຂົາແລະຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຊິລົງທະບຽນກັບ FEMA ທຸກໆຄົນທີ່ມີປະກັນໄພຄວນລົງທະບຽນກັບ FEMA ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາຊິມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືບໍ່ FEMA ອາດຊິຊ່ວຍທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ການປະກັນໄພບໍ່ໄດ້ຄອບຄຸມ

ອົງການດັ່ງກ່າວສາມາດກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຍາມເມື່ອການຮຽກຮ້ອງປະກັນໄພຂອງຜູ້ສະໝັກຖືກຕັດສິນແລ້ວ - ແຕ່ຊິບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຄືນສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກ່ອນກຳນົດວັນທີ 11 ທັນວາ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອມີໄວ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສູນເສຍຈາກໄຟໄໝ້ ລວມທັງ CZU Lightning Complex, SCU Lighting Complex. , August Complex Fire, LNU Lightning Complex, North Complex, Sheep, Dolan ແລະ SQF Complex

ຜູ້ລອດຊີວິດມີສາມວິທີທີ່ຊິລົງທະບຽນ: ໂດຍທາງ online ໃນ DisasterAssistance.gov, ໂດຍ FEMA Mobile App ທີ່ຢູ່ໃນໂທລະສັບສະມາດໂຟນຫລືແທັບເລັດ, ຫຼືໂດຍໂທຫາສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ທີ່ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ລະຫວ່າງເວລາ 7 ແລະ 8 ໂມງແລງ PST. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຕອບຮັບ ແບບ videophone, Innocaption ຫຼື CapTel, ຄວນບອກເລກໂທທີ່ເປ້ນເລກສະເພາະໃຫ້ FEMA ທີ່ຖືກໂອນໃຫ້ໃນການບໍລິການນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາລົງທະບຽນ ມີການບໍລິການຫລາຍພາສາຢູ່ໃນສາຍຊ່ວຍເຫລືອແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດຕອບຄຳຖາມສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອແລະການລົງທະບຽນຂອງ FEMA

ເພື່ອລົງທະບຽນທ່ານຊິຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:

  • ເລກປະກັນສັງຄົມ
  • ຂໍ້ມູນນະໂຍບາຍປະກັນໄພ
  • ທີ່ຢູ່ຂອງເຮືອນເດີມທີ່ເສຍຫາຍ
  • ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ
  • ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ
  • ເບີໂທລະສັບປັດຈຸບັນ
  • ລາຍໄດ້ປະຈຳປີຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ
  • ເລກລະຫັດທະນາຄານແລະເລກບັນຊີຂອງບັນຊີເງິນຝາກຫລືບັນຊີອອມຊັບຂອງທ່ານ (ສຳລັບໂອນເງິນໂດຍກົງເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ)

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ online ຫລືກັບ FEMA app, ທ່ານສາມາດສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານເອງ ນີ້ຊິຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການສະໝັກຂອງທ່ານ, ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຈາກ FEMA, ປັບປຸງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະອັບໂຫລດເອກະສານຕ່າງໆທີ່ອາດຊິຈຳເປັນໃນການກຳນົດສິດຂອງທ່ານສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດອັບໂຫລດເອກະສານຂອງທ່ານ, ໃຫ້ສົ່ງໄປທີ່ FEMA ທີ່ກ່ອງ P.O. 10055, Hyattsville MD 20782-8055 ຫຼືສົ່ງແຟັກໄປທີ່ 800-827-8112

ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ

ວັນທີ 11 ທັນວາແມ່ນວັນເສັ້ນຕາຍທີ່ຊິຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍກູ້ຢືມເງິນໄພພິບັດຈາກອົງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງຶນຊ່ວຍເຫຼືອເລີ່ມຕົ້ນໃນເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາເພື່ອການຟື້ນຟູ ແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍຂອງການກູ້ເອົາເງິນຊົດເຊີຍ ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນເງິນກູ້ຢືມຈາກບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງສະຫະລັດ(SBA), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມໄພພິບັດເຂົ້າຮອດແກ່ບຸກຄົນແລະທຸລະກິດທຸກຂະໜາດ

ຜູ້ລອດຊີວິດສາມາດຊອກຮູ້ຕື່ມແລະສະໝັກຂໍເງິນກູ້ທີ່ DisasterLoanAssistance.sba.gov/  ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ, ຕິດຕໍ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອການກູ້ຢືມເງິນໄພພິບັດແບບເສມືນຂອງ SBA ຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນແລະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ໂດຍຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ກູ້ຢືມໄພພິບັດຂອງ SBA, ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການສະໝັກແລະຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນປະກອບໃບສະໝັກເງິນກູ້ເອເລັກໂຕຣນິກ DLOC ແບບເສມືນ ເປີດທຸກມື້ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 5 a.m. ຈນຮອດ 5 p.m. PST ໂທ 800-659-2955 ຫຼືສົ່ງອີເມວ FOCWAssistance@sba.gov

ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການສຳລັບການປະກາດໄພພິບັດຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການເກີດໄຟໄໝ້ປ່າແລະບໍ່ແມ່ນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພັວພັນກັບ COVID-19

ສຳລັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບການກູ້ຄືນໄຟປ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ www.fema.gov/disaster/4558 ແລະຕິດຕາມບັນຊີ Twitter ຂອງ FEMA ເຂດ 9 ທີ່ twitter.com/femaregion9

###

Related Links:
Tags:
Last updated March 18, 2021