U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Pożyczki SBA z tytułu klęski żywiołowej ścieżką do odbudowy

Release Date:
October 19, 2021

Oprócz ubezpieczenia, niskooprocentowana pożyczka z tytułu klęski żywiołowej od Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA) stanowi podstawowe źródło finansowania dla osób ocalałych ze stanu New Jersey na potrzeby napraw domostw i wymiany majątku zniszczonego w wyniku przejścia huraganu Ida.

Pożyczki z tytułu szkód fizycznych i ekonomicznych są dostępne dla firm, organizacji non-profit, właścicieli domostw i dzierżawców z hrabstw Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union i Warren w stanie New Jersey. Same pożyczki z tytułu szkód ekonomicznych są dostępne dla małych firm i większości organizacji non-profit w następujących, przyległych hrabstwach: Atlantic, Burlington, Camden, Cumberland, Monmouth, Salem i Sussex w stanie New Jersey; New Castle w stanie Delaware; Bronx, New York, Orange, Rockland i Westchester w stanie New York; oraz Bucks, Delaware, Monroe, Northampton i Philadelphia w stanie Pennsylvania.

Jeśli SBA uzna, że dana osoba kwalifikuje się do pożyczki, taka osoba nie musi jej przyjąć, ale powinna jak najszybciej wypełnić wniosek o pożyczkę, aby utrzymać dostępność swoich możliwości odbudowy. Właściciele domów i dzierżawcy, którzy złożą wniosek, ale którym nie zostanie przyznana pożyczka, mogą ubiegać się o dodatkową pomoc od FEMA, taką jak wymiana mienia osobistego, naprawa pojazdu uszkodzonego w wyniku klęski żywiołowej lub pomoc na wydatki związane z przeprowadzką i przechowywaniem.

Rodzaje pożyczek udzielanych przez SBA z tytułu klęski żywiołowej

  • Pożyczki na dom z powodu klęski żywiołowej - pożyczki dla właścicieli lub dzierżawców na naprawę lub wymianę uszkodzonych przez klęskę żywiołową domostw i mienia, łącznie z samochodami. Pożyczki udzielane przez SBA mogą również być wykorzystywane na pokrycie udziału własnego w ubezpieczeniu, jeśli zajdzie potrzeba.
  • Pożyczki na pokrycie szkód fizycznych dla firm z powodu klęski żywiołowej - pożyczki dla firm na naprawę lub wymianę uszkodzonej przez klęskę żywiołową nieruchomości będącej własnością firmy, obejmującej posiadłość, zapasy magazynowe, materiały eksploatacyjne, maszyny i sprzęt. Do pożyczki kwalifikują się wszelkiej wielkości firmy. Ubiegać się mogą również prywatne organizacje non-profit, kościoły, prywatne uniwersytety itd.
  • Pożyczki na pokrycie szkód ekonomicznych z powodu klęski żywiołowej (EIDL) - kredyt obrotowy na potrzeby małych firm, małych spółdzielni rolniczych, małych firm z branży hydroponiki i dla większości prywatnych organizacji non-profit o różnej wielkości, na potrzeby dotrzymania niezbędnych zobowiązań finansowych, których nie mogą one dotrzymać w bezpośrednim związku z klęską żywiołową. Te pożyczki mają za zadanie wspierać firmy przez cały okres odbudowy po wystąpieniu klęski żywiołowej.

Poprzez SBA właściciele domów mogą się ubiegać o pożyczkę w kwocie do 200 000 USD na konstrukcyjne naprawy lub przebudowę domostw. SBA może również udzielić właścicielom domów i dzierżawcom pożyczki w kwocie do 40 000 USD na wymianę ważnego mienia osobistego, w tym samochodów uszkodzonych lub zniszczonych podczas klęski żywiołowej.

SBA może również udzielić firmom i prywatnym organizacjom non-profit pożyczki w kwocie do 2 milionów USD na naprawę lub wymianę uszkodzonej  w wyniku klęski żywiołowej nieruchomości lub innego majątku firmy. Kwalifikujące się małe firmy i organizacje non-profit mogą się ubiegać o pożyczkę z tytułu szkód ekonomicznych z powodu klęski żywiołowej, na potrzeby sprostania potrzebom kapitału obrotowego z powodu klęski żywiołowej.

Osoby wnioskujące mogą otrzymać więcej informacji, kontaktując się z Centrum obsługi klienta pomocy z tytułu klęski żywiołowej SBA pod numerem 800- 659-2955, e-mailem disastercustomerservice@sba.gov lub na stronie internetowej SBA sba.gov/disaster. Osoby głuche i z upośledzeniem słuchu mogą dzwonić pod numer 800-877-8339.

Aby się ubiegać o niskooprocentowaną pożyczkę od SBA z tytułu klęski żywiołowej, należy wypełnić wniosek pod adresem disasterloan.sba.gov/ela. Aby bezpośrednio skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta SBA, należy zadzwonić pod numer 800-659-2955. Pytania można kierować drogą mailową na adres FOCE-Help@sba.gov.  Więcej informacji jest dostępnych pod adresem sba.gov.

Termin składania podań o pożyczkę z tytułu szkód fizycznych upływa z dniem 4 listopada 2021 r.

Termin składania podań o pożyczkę z tytułu szkód ekonomicznych upływa z dniem 6 czerwca 2022 r.

Nie składałeś wniosku do FEMA? Złóż go w jeden z trzech sposobów:

Osoby, które poniosły szkody nieubezpieczone lub niedoubezpieczone, mogą złożyć wniosek na jeden z trzech sposobów: przez Internet pod adresem disasterassistance.gov, przez aplikację FEMA app lub telefonicznie pod numerem 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Jeśli korzystasz z usługi transmisji tekstu, takiej jak transmisja tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi. Dostępni są operatorzy wielojęzyczni.

Najnowsze informacje znajdziesz pod adresem fema.gov/disaster/4614. Śledź konto FEMA Region 2 na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Ostatnia aktualizacja October 20, 2021