Mga Pautang Para sa Sakuna Mula sa SBA Nagbibigay-daan para sa Pagbawi

Release Date:
October 19, 2021

Kasunod ng seguro, ang isang pautang na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration ay ang pangunahing pagkukunan ng pondo para sa mga taga New Jersey na nakaligtas upang gumawa ng mga pag-ayos sa pag-aari at para mapalitan ang mga kagamitang nasira ng hagupit ng Bagyong Ida.

Ang mga Pautang para sa Pisikal at Pang-ekonomiyang Pinsala Mula sa Sakuna ay makukuha ng mga negosyo, mga organisasyon na nonprofit, mga may-ari ng tahanan at mga umuupa sa Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union at Warren sa New Jersey. Ang mga Pautang para sa Pang-ekonomiyang Pinsala Mula sa Sakuna ay makukuha ng mga maliliit na negosyo at karamihan sa mga organisasyong nonprofit sa mga sumusunod na kalapit na county: : Atlantic, Burlington, Camden, Cumberland, Monmouth, Salem, at Sussex sa New Jersey; New Castle sa Delaware; Bronx, New York, Orange, Rockland at Westchester sa New York; at Bucks, Delaware, Monroe, Northampton at Philadelphia sa Pennsylvania.

Kung napag-alamanan ng SBA na sila ay kwalipikado sa pautang, hindi ito kailangang tanggapin ng mga aplikante, ngunit kailangan nilang kumpletuhin ang aplikasyon sa pautang sa lalong madaling-panahon upang manatiling bukas ang kanilang mga mapagpipilian para sa pagbawi. Ang mga may-ari ng tahanan at mga umuupa na nagsumite ng isang aplikasyon sa SBA at hindi naaprubahan para sa isang pautang ay maaaring ikunsidera para sa karagdagang tulong mula sa FEMA gaya ng pagpapalit ng personal ari-arian, pagpapaayos ng mga sasakyang nasira dahil sa sakuna, o mga bayad para sa paglipat at pag-iimbak.

Mga Uri ng Pautang Para sa Sakuna Mula sa SBA

  • Pautang para sa Pagkasira ng Tahanan – Mga pautang para sa mga may-ari o umuupa upang ipaayos o mapalitan ang kanilang real estate o personal na ari-arian, kasama ang mga sasakyan. Ang mga pautang para sa sakuna mula sa SBA ay maaaring ring gamitin upang magbayad ng mga insurance deductible (maibabawas sa seguro), kung kinakailangan.
  • Pautang para sa Pisikal na Pagkasira sa Negosyo – Mga pautang para sa mga negosyo para mapaayos o mapalitan ang mga ari-arian na nasira ng sakuna na pagmamay-ari ng mga negosyo, kasama ang mga real estate, imbentaryo, mga kagamitan, makinarya at kasangkapan. Ang kahit anong laki ng negosyo ay karapat-dapat. Ang mga pribado, organisasyon na non-profit tulad ng mga kawanggawa, simbahan, pribadong unibersidad, atbp. ay karapat-dapat din.
  • Economic Injury Disaster Loans (EIDL) o Pautang para sa Pang-ekonomiyang Pagkasira Mula sa Sakuna -  Sa pamamagitan ng SBA, ang mga may-ari ng tahanan ay karapat-dapat na makakuha ng pautang sa sakuna ng hanggang $200,000 para sa pagpapaayos o muling-pagpapatayo ng mga pangunahing tahanan. Maaaring ring makatulong ang SBA sa mga may-ari at umuupa ng hanggang $40,000 para mapalitan ang mga mahahalagang personal na ari-arian, kasama ang mga sasakyan na nasira o nawasak sa sakuna.

Maaari ring tumulong ang SBA sa mga negosyo at mga pribadong organisasyon na nonprofit ng hanggang $2 milyon upang mapaayos o mapapalitan ang mga nasirang real estate at iba pang mga pag-aari ng negosyo. Ang mga karapat-dapat na maliliit na negosyo at mga nonprofit ay pwedeng mag-apply para sa pautang para sa pang-ekonomiyang pagkasira mula sa sakuna upang mapunan ang kapital na pangangailangan para sa pagpapatakbo na dulot ng sakuna.

Para sa karagdagang impormasyon, ang mga aplikante ay maaaring makipag-ugnayan sa Disaster Assistance Customer Service Center (Sentro ng Serbisyo sa Kostumer para sa Tulong sa Sakunang SBA) sa pamamagitan ng pagtawag sa  800- 659-2955, pag-email sa disastercustomerservice@sba.gov, o pagbisita sa website ng SBA sa sba.gov/disaster. Maaaring tumawag ang mga bingi at mga hirap sa pandinig ng mga indibidwal sa 800-877-8339.

Para mag-apply ng isang pautang para sa Sakuna na may Mababang-Interes sa SBA, kumpletuhin ang isang online na aplikasyon sa disasterloan.sba.gov/ela. Para makipag-ugnayan sa isang Tauhan ng SBA para sa Serbisyo sa Kostumer, direktang tumawag sa  800-659-2955. Mag-email ng mga katanungan sa FOCE-Help@sba.gov.  Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa sba.gov.

Ang huling araw para sa pagsasampa ng aplikasyon sa pautang para sa pisikal na pagkasira ay sa Nob. 4, 2021.

Ang huling araw ng pagsampa para sa pautang sa pang-ekonomiyang pagkasira ay sa Hunyo 6, 2022

Hindi pa Nakapag-Apply sa FEMA? Mag-apply sa Isa sa Tatlong Paraan:

Ang mga may walang seguro o mababang seguro ay maaaring mag-apply sa FEMA sa isa sa tatlong paraan: online sa disasterassistance.gov, gamit ang FEMA app, o tumawag sa 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Kung ikaw ay gumagamit ng serbisyo na relay, gaya ng serbisyo na video relay (VRS), serbisyong caption pang-telepono at iba pa, ibigay sa FEMA ang numero ng serbisyong iyon. Nakahandang tumulong ang mga operator ng iba’t ibang wika.

Para sa pinakabagong impormasyon, bumista sa fema.gov/disaster/4614. Sundan ang FEMA Region 2 Twitter account sa twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Huling na-update noong October 20, 2021