Program pomocy indywidualnej FEMA

Release Date:
Sierpień 19, 2023

Program FEMA dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych pomaga zakwalifikowanym osobom i gospodarstwom domowym nieposiadającym - lub posiadającym niedostateczne ubezpieczenie - w niezbędnych wydatkach i poważnych potrzebach spowodowanych klęską żywiołową uznaną przez władze federalne. Pomoc ma na celu przywrócenie domu/mieszkania do stanu bezpiecznego, higienicznego i funkcjonalnego lokalu mieszkalnego. Pomoc federalna nie może powielać świadczeń zapewnianych przez inne źródła, jak ubezpieczenie, i nie jest w stanie pokryć wszystkich strat spowodowanych katastrofą.  Osoby fizyczne powinny zarejestrować się w FEMA, aby ustalić, czy kwalifikują się do pomocy. Rejestracji można dokonać w portalu DisasterAssistance.gov, z pomocą aplikacji mobilnej FEMA, lub dzwoniąc na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z usługi wideotransmisji, usługi telefonii z napisami lub z podobnych serwisów, podaj FEMA swój numer w danym serwisie.

Pomoc w zakresie zakwaterowania

Pomoc FEMA w zakwaterowaniu zapewnia środki wypłacane bezpośrednio kwalifikującym się osobom i gospodarstwom domowym i może obejmować następujące formy pomocy: 

 • Pomoc w wynajmie - dla wynajęcia tymczasowego mieszkania, gdy wnioskodawca nie może korzystać z głównego lokalu mieszkalnego uszkodzonego w wyniku klęski żywiołowej.  Z pomocy w wynajmie można korzystać dla wynajęcia domu, mieszkania, domu prefabykowanego, pojazdu rekreacyjnego lub innego lokalu improwizowanego. 
 • Zwrot kosztów zakwaterowania w hotelach, motelach lub innych miejscach krótkoterminowego zakwaterowania gdy wnioskodawca nie może korzystać z głównego lokalu mieszkalnego uszkodzonego w katastrofie naturalnej.
 • Pomoc w remoncie domu ma na celu pomoc w remoncie zajmowanego przez właściciela, uszkodzonego w wyniku klęski żywiołowej głównego lokalu mieszkalnego, mediów i struktury mieszkalnej do bezpiecznych i higienicznych warunków życia lub funkcjonowania.
 • Zasiłek na zamianę, aby pomóc właścicielom domów w zastąpieniu głównego lokalu mieszkalnego zajmowanego przez właściciela, gdy zostanie on zniszczony w katastrofie.
 • Łagodzenie zagrożeń w ramach IHP: Właściciele domów/mieszkań zakwalifikowani do pomocy w ramach IHP, mogą otrzymać dodatkowe fundusze od FEMA na określone środki łagodzące zagrożenia.  Wnioskodawca zostanie poinformowany, czy kwalifikuje się do danej formy pomocy, ograniczonej i udzielanej tylko w odniesieniu do elementów uszkodzonych w wyniku katastrofy, a obecnych i funkcjonalnych przed katastrofą. Kwalifikujące się środki łagodzące obejmują:
  • Naprawa dachu, aby mógł wytrzymać silniejsze wiatry i zapobiec przenikaniu wody
  • Podniesienie podgrzewacza wody lub pieca w celu uniknięcia przyszłych szkód spowodowanych zalaniem.
  • Podniesienie lub przeniesienie panelu elektrycznego w celu uniknięcia przyszłych szkód spowodowanych zalaniem.


Pomoc finansowa na obsługę innych potrzeb

Zasiłki FEMA w zakresie innych potrzeb zapewnia poszkodowanym pomoc finansową na niezbędne wydatki i poważne potrzeby spowodowane katastrofą.  Niektóre rodzaje pomocy w tej kategorii mogą być zapewnione tylko osobom, które nie zostaną skierowane lub nie kwalifikują się do otrzymania pożyczki z tytułu katastrofy z U.S. Small Business Administration (SBA).

SBA zapewnia niskooprocentowane, długoterminowe kredyty, aby pomóc kwalifikującym się wnioskodawcom w stratach transportowych, a także fundusze na remont/wymianę nieruchomości i mienia osobistego spowodowanych katastrofą.  

Dysponowane przez SBA formy pomocy na obsługę innych potrzeb

Tylko wnioskodawcy nie kwalifikujący się do otrzymania pożyczki od SBA, lub którzy otrzymali częściową pożyczkę, ale której wysokość była niewystarczająca do pokrycia niezbędnych wydatków lub poważnych potrzeb wnioskodawcy w związku z klęską żywiołową, mogą kwalifikować się do następujących rodzajów pomocy:

 • Zasiłek na odnowę mienia osobistego w celu naprawy lub wymiany niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego, w tym między innymi mebli i urządzeń AGD oraz specjalistycznych narzędzi i odzieży ochronnej wymaganych przez pracodawcę, a także pomoc w zakresie określonych elementów dostępności zdefiniowanych w ustawie ADA o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act).   
 • Zasiłek transportowy na naprawę lub wymianę kwalifikującego się pojazdu uszkodzonego w wyniku katastrofy oraz inne koszty związane z transportem.   
 • Grupowa polisa ubezpieczenia powodziowego jest wydawana zakwalifikowanym wnioskodawcom przez FEMA's National Flood Insurance Direct Program.  W zamian za niewielką składkę powodzianie otrzymują minimalną kwotę na ubezpieczenie budynku i/lub jego zawartości na okres 3 lat.   

Formy pomocy w zakresie innych potrzeb spoza dyspozycji SBA 

Mogą zostać przyznane wnioskodawcy przez FEMA niezależnie od statusu pożyczki awaryjnej SBA i mogą obejmować:  

 • Zasiłek pogrzebowy jest dostępny w przypadku wydatków związanych ze śmiercią lub pochówkiem, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z ogłoszoną klęską żywiołową.
 • Pomoc medyczna i dentystyczna w celu pokrycia wydatków medycznych lub dentystycznych spowodowanych katastrofą, które mogą obejmować obrażenia, chorobę, utratę przepisanych leków i sprzętu, dopłaty do ubezpieczenia lub utratę/uszkodzenie zwierzęcia towarzyszącego osobie niepełnosprawnej. 
 • Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko w formie jednorazowej płatności, pokrywającej łącznie do ośmiu tygodni wydatków na opiekę nad dziećmi, w związku ze zwiększonym obciążeniem finansowym gospodarstwa domowego związanym z opieką nad dziećmi w wieku 13 lat i młodszymi i/lub niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do 21 lat, które wymagają pomocy w codziennych czynnościach zgodnie z definicją zawartą w prawie federalnym
 • Zasiłek na przeprowadzkę i przechowywanie - na rzecz przeniesienia i przechowania osobistych niezbędnych artykułów gospodarstwa domowego z uszkodzonego głównego lokalu mieszkalnego - w celu zapobieżenia dalszym szkodom w wyniku klęski żywiołowej, jak bieżące naprawy i przywrócenie nieruchomości do statusu głównego lokalu mieszkalnego wnioskodawcy. 
 • Pomoc na różne lub inne pozycje - zwrot kosztów kwalifikujących się przedmiotów zakupionych lub wypożyczonych po klęsce żywiołowej w celu pomocy wnioskodawcy w odbudowie po klęsce żywiołowej,  jak umożliwienie dostępu do nieruchomości lub piła łańcuchowa czy osuszacz umożliwiające oczyszczenie lokalu mieszkalnego. 
 • Uwaga: FEMA nie może zwrócić kosztów żywności utraconej w wyniku awarii zasilania. Jednak organizacje wolontariatu w Twojej społeczności mogą być w stanie pomóc. 

Dalsze informacje o programie uzyskać można odwiedzając portal www.fema.gov/assistance/individual

Tags:
Ostatnia aktualizacja