FEMA Media Library

file icon
Sau SBA Daim Ntawv Thov Qiv Txais Nyiaj Pab Rau Kev Puas Tsuaj kom Koj Thiaj Li Zoo Los Sai

Yog koj raug xa mus rau feem Small Business Administration (SBA) tom qab kev thov kev pab rau kev puas tsuaj xa mus rau FEMA, qhov tseem ceeb ces yuav tau sau daim ntawv thov qiv txais nyiaj kom tiav thiaj li yuav pab koj ua mus ntxiv tom ntej tau zoo ntxiv.

file icon
Ntxiv hnub tshaj tawm Muaj Nyiaj Pab Rau Kho Tsev, Rov Tsim Dua nyob rau hauv Cheeb Tsam Nroog Boulder

Ntxiv cov hnub ntxiv rau FEMA lub zej zog kev kawm ntawv thiab kev nthuav qhia kev sib raug zoo hauv lub nroog Boulder, Colorado.

file icon
FEMA General Request for Offers and Filing Instructions (FEMA RFO) 2022

EFFECTIVE May 1st 2022 to April 30th 2023
This Federal Emergency Management Agency (FEMA) Request for Offers (RFO) and its Filing Instructions (FI) are the instructions that must be followed to submit rates for the FEMA Tender of Service Program. Only TSPs who provide trucking services and have met all of FEMA’s approval requirements for the 2022 Program Year by February 2nd, 2022 will be eligible to submit rate offers in response to this RFO. This FEMA General RFO is requesting rates for ten equipment types at the General, non-emergency service level.

file icon
FEMA Daily Public Assistance Grant Awards Activity 01-24-2022

file icon
FEMA Daily Public Assistance Grant Awards Activity 01-24-2022