FEMA Media Library

file icon
Jan. 14, 2021 - Jan. 20, 2021 - Weekly Obligations (Spanish)

file icon
Jan. 14, 2021 - Jan. 20, 2021 - Weekly Obligations

file icon
Nyiaj pab rau Kev Tua Hluav Taws Kub thiab Cua Daj Cua Dub Hauv Nroog Boulder Siab Kawg Nkaus $43.6 lab

Hauv peb lub lim tiam txij li Tus Tuam Thawj Teb Chaws Biden tau pom zoo tshaj tawm kev puas tsuaj loj
rau Marshall Fire thiab cov cua ncaj nraim hauv xeev Colorado, tsoom fwv cov koom haum tau muab ntau dua
$43.6 lab nyiaj pab thiab qiv nyiaj los pab kho kom zoo rov qab los txij li Lub Ib Hlis 20, 2022.

file icon
Disaster Recovery Center qhib hnub Monday txog hnub Saturday

- The Disaster Recovery Center pab cuam cov neeg nyob hauv Boulder County raug cuam tshuam los
ntawm hluav taws kub Marshall Fire thiab cov cua hlob tam sim no yuav raug kaw nyob rau cov hnub Sunday. Cov
sijhawm ua haujlwm tam sim no yog hnub Monday txog hnub Saturday 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj Lub
chaw muab qhov chaw rau nug cov lus nug txog kev pab cuam kev puas tsuaj loj los ntawm tsoomfwv thiab lub xeev.

file icon
Information Bulletin No. 467: Expedited Period of Performance (PoP) Extension Process for Certain FY 2019 Preparedness Grants