alert - warning

This page has not been translated into Lao. Visit the Lao page for resources in that language.

Region 4

States

Leadership

Resources

Contact

News

FEMA Region 4 office — located in Atlanta, GA, with a Federal Regional Center in Thomasville, GA — partners with federal emergency management for eight states and six Tribal Nations.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Robert Samaan

Region 4 Administrator

Robert P. Ashe

Region 4 Deputy Administrator (Acting)

Region 4 Resources

Environmental Requirements to Apply for FEMA Funding

When a community applies for FEMA funding — such as Public Assistance, Hazard Mitigation Assistance or Preparedness Grants — potential impacts to the environment and cultural resources must be considered.

alert - info

NOTE: Environmental requirements do not apply to individuals and families applying for assistance.

Find Your Flood Map

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Contact Us

Regional News and Information

ຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ເຊົ່າເຮືອນເລີ່ມໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຈາກ FEMA ສຳລັບການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ, ຄ່າສ້ອມແປງເຮືອນ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄ່າອື່ນໆ, ທ່ານຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເກັບບັນທຶກການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ. ໃຫ້ໃຊ້ເງິນຕາມເຫດຜົນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນໜັງສືທີ່ FEMA ສົ່ງໄປຫາທ່ານ.
illustration of page of paper Press Release | Published:
ການກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອອອກຈາກສະຖານທີ່ທີ່ເປັນຊັບສິນສ່ວນຕົວ ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ນຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນຄືນພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະຂອງ FEMA. ບາງຄັ້ງ, FEMA ອາດຈະພິຈາລະນາວ່າ ການກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອອອກຈາກຊັບສິນສ່ວນຕົວ ມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສະນັບສະໜູນໂຄງການ. ແຕ່ຕ້ອງມີປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈນັ້ນ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພພິບັດ ແລະ ເສດຂີ່ເຫຍື້ອໃນຊັບສິນສ່ວນຕົວກະຈ່າຍອອກໄປຈົນກາຍເປັນໄພທີ່ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ການຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ບໍ່. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, FEMA ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກໍານົດພື້ນທີ່ສະເພາະທີ່ກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອຈາກຊັບສິນສ່ວນຕົວມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທຶນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການກໍາຈັດຂີ່ເຫຍື້ອຈະຕ້ອງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສາທາລະນະ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດສະເພາະຕົວບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດ.
illustration of page of paper Fact Sheets | Published:
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດເທນເນສຊີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ມີເວລາຮອດວັນອັງຄານທີ 6 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຈະສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄພພິບັດຈາກ FEMA. ນີ້ແມ່ນຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທີ່ຖາມກັນເປັນປະຈຳ:
illustration of page of paper Fact Sheets | Published:
ສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດເປັນສູນບໍລິການຄົບວົງຈອນທີ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ມູນແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງ ລັດ ແລະລັດຖະບານກາງ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່. ເປັນສູນທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ລວມທັງຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ແລະຜູ້ມີບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.
illustration of page of paper Fact Sheets | Published:
ຜູ້ອາໄສໃນລັດ Tennessee ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນໂຊໂຊ່ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຈາກລັດຖະບານບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ 1 ເມສາ 2023 ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ FEMA ນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະບານ.
illustration of page of paper Press Release | Published: