alert - warning

This page has not been translated into Lao. Visit the Lao page for resources in that language.

Region 6

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 6 office, located in Denton, TX, partners with federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Tony Robinson

Region 6 Administrator

Traci Brasher

Region 6 Deputy Administrator

Region 6 Resources

Graphic
Risk Communications Guidebook - thumbnail. FEMA, region 6

Featured Resource

Risk Communications Guidebook for Local Officials

Find customizable templates and additional tools to support your Risk MAP outreach. Download the Resource Matrix for all Guidebook templates.

Get the Guidebook

PDF Link Icon

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 6 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Sorry, there were no results based on your filter selections.
Please reset the filter or change your selections and try again.

Contact Us

General
940-898-5399

Grants
FEMA-R6-Grants-Inquiry@fema.dhs.gov

Exercise Officer
FEMA-R6-Exercise@fema.dhs.gov

News Desk
940-898-5454
FEMA-R6-NewsDesk@fema.dhs.gov

Technological Hazards
Oscar Martinez
FEMA-R6-REPP@fema.dhs.gov

Tribal Affairs
202-258-1485
FEMA-R6-Tribal-Affairs@fema.dhs.gov

Regional News and Information

ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານ FEMA ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຟື້ນຕົວຈາກພະຍຸຮ້າຍແຮງ, ລົມສາຍກົງ, ລົມພະຍຸທໍນາໂດ ແລະນໍ້າຖ້ວມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ພຶດສະພາ. FEMA ກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນຫຼືໃກ້ກັບ Springdale ທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິການລູກຄ້າ, ການຂົນສົ່ງ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິສະວະກໍາ, ຫຼືການຈັດການເຫດສຸກເສີນ.
illustration of page of paper Press Release | Published:
FEMA ແລະລັດ Arkansas ໄດ້ເປີດໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ (TSA) ສໍາລັບຊາວເມືອງ Arkansas ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໂດຍພະຍຸຮ້າຍແຮງທີ່ຜ່ານມາໃນເຂດ Baxter, Boone, Fulton, Madison ແລະ Marion.
illustration of page of paper Fact Sheets | Published:
ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຊາວເມືອງ Arkansans ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບທົດແທນເອກະສານສໍາຄັນທີ່ສູນເສຍຫຼືເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງພະຍຸຮ້າຍແຮງຂອງວັນທີ 24-27 ພຶດສະພາ. ນີ້ລວມທັງເອກະສານທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຮຽກຮ້ອງ.
illustration of page of paper Fact Sheets | Published:
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ນັ້ນບໍ່ມີພາສີ. ການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໄພພິບັດຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງອື່ນໆ ທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ.
illustration of page of paper Press Release | Published:
ໃນໄລຍະຫຼາຍກກວ່າຫນຶ່ງເດືອນພຽງເລັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນ Arkansans ຫຼາຍກວ່າ 5,250 ຄົນໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ຫຼັງຈາກເກີດພະຍຸຮ້າຍແຮງ, ລົມສາຍກົງ, ລົມພະຍຸທໍນາໂດ ແລະນໍ້າຖ້ວມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ພຶດສະພາ 2024, ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈໍານວນເງິນຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຟື້ນຟູຂອງພວກເຂົາ.
illustration of page of paper Press Release | Published: