DR-4634-CO Hmoob Xov Xwm Tshaj Tawm thiab Cov Ntawv Teev Tseg

Chaw Pab Kev Puas Ntsoog hauv Lafyette yuav Kaw, Tsuas Hu Xov Tooj los sis Nias Kiag Ces Yeej Tseem Tau FEMA Nyiaj Pab

Lub Chaw Pab Kev Puas Ntsoog nyob rau ntawm 1755 S. Public Road, Lafayette, Colorado yuav kaw thiab xaus kev khiav hauj lwm thaum 5 teev tsaus ntuj hnub Zwj Cag (Saturday), Peb Hlis Ntuj tim 5, 2022.

Tshuav Ib Hnub Ntxiv rau Ua Ntawv Thov: Xa Tsab Ntawv Thov FEMA, SBA ua ntej Peb Hlis Ntuj tim 2

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem thiab cov lag luam tshuav ib hnub ntxiv rau ua ntawv thov nyiaj pab kev puas ntsoog uas txuam nrog Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha.

Hnub Kawg Ua Ntawv Thov Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog Tshuab Ib Lim Tiam, Peb Hlis Ntuj tim 2

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem thiab cov lag luam tshuav ib lub lim tiam ua ntawv thov nyiaj pab kev puas ntsoog uas txuam nrog Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha.

Xyuas Kom Cov Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog Mus Rau Qhov Chaw Yog: Cov Tswv Yim rau Cov Neeg Pub thiab Cov Dim Siav

Tom qab muaj ib txoj kev puas ntsoog, yeej muaj lub siab xav pab cov neeg muaj kev tu ncua. Rau cov neeg uas ntsib ib txoj kev puas ntsoog, nws yog ib lub caij ntxhov siab thia yuav tsis pom qab mus nrhiav kev pab.

Lus Tshiab Txog Txoj Kev Pab Kev Puas Ntsoog: Tshuav Ob Lub Lim Tiam Ntxiv Thov Nyiaj Pab, Chaw Pab Kev Puas Ntsoog Yuav Kaw rau President’s Day (Hau Teb Chaws Hnub)

Cov Pej Xeem Hauv Zej Zog uas puas raug los ntawm txoj kev puas ntsoog Hluav Taws Kub Marshall thiab cua hlob ncaj qha tshuav ob lub lim tiam ntxiv mus thov tsoom fwv teb chaws nyiaj pab rau kev puas ntsoog.

Txoj Kev Pab Nyiaj Rau Pej Xeem Txhawb Zej Zog Kev Rov Zoo

FEMA Txoj Kev Pab Nyiaj Rau Pej Xeem (PA) yuav muab nyiaj txiag ntxiv rov rau lub xeev thiab cov nom tswv hauv zos thiab qee hom koom haum tsis khwv muaj nyiaj kom rov kho tau tej chaw vaj tse uas pej xeem siv thiab lis cov dej num los txhawb rau pej xeem huab hwm txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb.

Cov Tswv Yim Thov Kev Txiav Txim Dua los ntawm FEMA

Yog tias koj ua ntawv thov nyiaj pab rau kev puas ntsoog los ntawm FEMA tom qab Hluaws Taws Kub Marshall thiab kab cua hlob ncaj qha, koj yuav tsum tau txais ib tsab ntawv txiav txim lawm. Yog tias koj tsis pom zoo rog FEMA txoj kev txiav txim txog qhov nyiaj pab rau kev puas ntsoog, koj muaj txoj kev xa ntawv thov kev txiav txim dua mus thiab kom FEMA rov muab koj txhooj los xyuas dua.

FEMA Pom Zoo Rau Txoj Kev Pab Nyiaj Rau Pej Xeem Ntxiv Txhawb rau Cheeb Koog Boulder

Hau Teb Chaws plov meej txoj kev puas ntsoog thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj tim 31, 2021, rau Cheeb Koog Boulder, Colorado vim yog raug Hluaws Taws Kub Marshall thiab kab cua hlob ncaj qha, tau muaj nyiaj txiag pab ntxiv rau cov kev kho thiab hloov tshiab cov chaw vaj tse pej xeem siv uas raug puas.

Ib Lub Hlis Tom Qab: Nyiaj Pab Ntau Tshaj Plaws $69 Vam rau Cov Hluav Taws Kub thiab Cua Daj Cua Dub hauv Cheeb Koog Boulder

Hauv lub hlis txij Hau Teb Chaws Biden tau pom zoo kev plov meej ib txoj kev puas ntsoog loj heev rau Hluav Taws Kub Marshall thiab kab cua hlob ncaj qha hauv Colorado, tsoom fwv teb chaws cov koom haum tau muab ntau tshaj $69 vam nyiaj pab thiab nyiaj txais los pab rau txoj kev rov kho kom zoo pib txij li Ob Hlis Ntuj tim 2, 2022.

Tshuav Ib Hlis Ntxiv rau Kev Thov Tsoom Fwv Teb Chaws Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog rau Cov Raug Kev Puas Los Ntawm Hluav Taws Kub Marshall thiab Cov Cua Hlob Ncaj Qha

Cheeb Koog Bouder cov pej xeem uas raug kev txom nyem los sis piam sij los ntawm Hluav Taws Kub Marshall thiab cov cua hlob ncaj qha tshuav ib lub hlis ntxiv rau kev thov nyiaj pab kev puas ntsoog los ntawm FEMA thiab cov nyiaj txais tsub nqi paj qis ntawm Teb Chaws Asmeskas Kev Khiav Lag Luam Me (U.S. Small Business Administration).

Cov Neeg Khiab Tsev Nyob hauv Cheeb Koog Boulder Thov Tau Nyiaj Pab Kev Puas Ntsoog

Cov neeg khiab tsev nyob hauv Cheeb Koog Boulder uas cov vaj tse thiab khoom teej tug yeej raug puas los ntawm Hluav Taws Kub Marshall Fire thiab cua hlob ncaj qha yuav thov tau tsoom fwv teb chaws nyiaj pab rau kev puas ntsoog. Hnub xaus rau kev ua ntawv thov kev pab yog Zwj Quag (Tuesday), lub Peb Hlis Ntuj tim 2, 2022.

Lub Chaw Pab Kev Puas Ntsoog rau Hluav Taws Kub Marshall Yuav Qhib Lig rau Hnub Zwj Feej (Wednesday) Vim Yog Huab Cua Hlob

Thaum hnub Zwj Feej (Wednesday), Ob Hlis Ntuj tim 2, lub Chaw Pab Kev Puas Ntsoog (Disaster Recovery Center) (DRC) uas pab cov tswv cuab hauv zej zog raug puas los ntawm Hluav Taws Kub Marshall thiab cua hlob ncaj qha yuav qhib lig vim yog cov hluab cua hlob yuav los. Lub DRC yuav qhib thaum 11 teev sawv ntxov rau Zwj Feej (Wednesday) thiab yuav kaw li qub thaum 5 teev tsaus ntuj.

Nyiaj Pab Ntau Tshaj Plaws $61.8 Vam rau Cov Hluav Taws Kub thiab Cua Daj Cua Dub hauv Cheeb Koog Boulder

Hauv plub lub lim tiam txij Hau Teb Chaws Biden tau pom zoo kev plov meej ib txoj kev puas ntsoog loj heev rau Hluav Taws Kub Marshall thiab kab cua hlob ncaj qha hauv Colorado, tsoom fwv teb chaws cov koom haum tau muab ntau tshaj $61.8 vam nyiaj pab thiab nyiaj txais los pab rau txoj kev rov kho kom zoo pib txij li Ib Hlis Ntuj tim 27, 2022.

FEMA Muab Kev Nkag Tau Ncaj Ncees Rau Txhua Tus Neeg Peem Dim Los Ntawm Cov Kev Puas Tsuaj Loj

FEMA thiab Lub Xeev Colorado tau cog lus tias yuav muab kev pab cuam fab kev puas tsuaj rau cov neeg xiam oob khab, kev nkag mus tau thiab ua haujlwm tau zoo, nrog rau cov neeg sib txuas lus ua lwm yam lus tsis yog lus Askiv.

Disaster Recovery Center qhib hnub Monday txog hnub Saturday

- The Disaster Recovery Center pab cuam cov neeg nyob hauv Boulder County raug cuam tshuam los
ntawm hluav taws kub Marshall Fire thiab cov cua hlob tam sim no yuav raug kaw nyob rau cov hnub Sunday. Cov
sijhawm ua haujlwm tam sim no yog hnub Monday txog hnub Saturday 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj Lub
chaw muab qhov chaw rau nug cov lus nug txog kev pab cuam kev puas tsuaj loj los ntawm tsoomfwv thiab lub xeev.

Sau SBA Daim Ntawv Thov Qiv Txais Nyiaj Pab Rau Kev Puas Tsuaj kom Koj Thiaj Li Zoo Los Sai

Yog koj raug xa mus rau feem Small Business Administration (SBA) tom qab kev thov kev pab rau kev puas tsuaj xa mus rau FEMA, qhov tseem ceeb ces yuav tau sau daim ntawv thov qiv txais nyiaj kom tiav thiaj li yuav pab koj ua mus ntxiv tom ntej tau zoo ntxiv.

Nyiaj pab rau Kev Tua Hluav Taws Kub thiab Cua Daj Cua Dub Hauv Nroog Boulder Siab Kawg Nkaus $43.6 lab

Hauv peb lub lim tiam txij li Tus Tuam Thawj Teb Chaws Biden tau pom zoo tshaj tawm kev puas tsuaj loj rau Marshall Fire thiab cov cua ncaj nraim hauv xeev Colorado, tsoom fwv cov koom haum tau muab ntau dua $43.6 lab nyiaj pab thiab qiv nyiaj los pab kho kom zoo rov qab los txij li Lub Ib Hlis 20, 2022.

Ntxiv hnub tshaj tawm Muaj Nyiaj Pab Rau Kho Tsev, Rov Tsim Dua nyob rau hauv Cheeb Tsam Nroog Boulder

Ntxiv cov hnub ntxiv rau FEMA lub zej zog kev kawm ntawv thiab kev nthuav qhia kev sib raug zoo hauv lub nroog Boulder, Colorado.

Tiv Toj nrog FEMA Txog Koj Daim Ntawv Thov Kev Pab Rau Kev Puas TsuaJ

Cheeb Tsam Nroog Boulder, cov tswv tsev thiab cov neeg xauj tsev nyob hauv Colorado uas twb thov qhov kev pab rau kev puas tsuaj mus rau FEMA lawm vim los ntawm qhov Hluav Taws Kub Hnyiab Hauv Marshall los sis vim muaj cua tuaj ceev mas xav kom sawv daws ceeb toom txog lawv qhov chaw xa ntawv, xov tooj, email uas raug hloov pauv lawm xa mus rau FEMA, thiab lawv yog pom tias muaj lwm yam tau puas ntxiv los sis yuav tau txais nyiaj is saws las.

Cov Sij Hawm Teev Ua Hauj Lwm ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Los mas muaj Kev Hloov Pauv

Pib rau hnub Saturday, Hnub Tim 15 Lub Ib Hlis Ntuj, cov sij hawm teev ua hauj lwm rau ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Los yuav hloov mus rau thaum 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj. txhua hnub kom mus txog rau thaum muaj kev ceeb toom ntxiv.

Last updated