alert - warning

This page has not been translated into Chamorro. Visit the Chamorro page for resources in that language.

Fact Sheets

Guaha FEMA Asistensia Para Un Atkila para i man kualifikao San Diego County man atkikila yan dueñu ti siña sumåga gi guma-ña sa destrosu gi atdet na påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024. Yan otro, siña siha man kualifikao para kontinua Ayudånte Para Un Atkila.

illustration of page of paper Release Date:

Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong sa sakuna ikaw ay dapat manatiling makipag-ugnayan sa FEMA upang i-update ang mga detalye ng aplikayon na may mga pagbabago o nawawalang impormasyon. Pagkatapos ng kalamidad, maaaring ikaw ay lumipat, o may natuklasan na karagdagang pinsala. Mahalagang pinapanatiling alam ng FEMA tungkol sa anumang mga pagbabago sa iyong sitwasyon. Ang mga nawawala o di-napapanahong materyales ay maaaring makaantala sa pagkuha ng tulong.

illustration of page of paper Release Date:

Kao guaha hinasso-mu para i ayudånte ginen FEMA yan taimanu siña man afekta i benefisiu siha ginen i federåt? Munga ma hasso enao. Yanggen un aksepta asistensia ginen FEMA ti para un pumåra pat afekta i Social Security, Medicare, Medicaid, Supplementary Nutrition Assistance Program (SNAP) yan otru na benefisiu ginen i federåt. Otru, ti aduanåyon i apås ayudånte ginen FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Man guma siha yan atkilante siha iya Bariun San Diego nai man gai yinamak osino minalingu ginen i Henero 21-23, 2024, atdit na pakyo yan dilubiu sina man manaplika para FEMA na asistensian desgrasia. I uttimo dia para man aplika para yinamak propiadat sa Abrit 19, 2024.

illustration of page of paper Release Date:

I FEMA ha implemenenta et mas grabbi na tinilaika gi ayudun para chinatsaga segun gi malofan benti años.

illustration of page of paper Release Date:

Hasso para un gasta i FEMA na fundon salappi asistensia solo para i ma spesifika na ginen-desgrasia na gasto siha. Gi agun un tutuhon manrisibi fundon salappi para asistensian atkilon, rinipehan guma siha, osino otro kategorias asistensia, tungo na i FEMA na fundon salappi asistensian desgrasia sa dibatdi-reditu. Iyon FEMA kattan notifikasion siempre ha infotma hao nu i propiu na usu para i fundon salappi asistensian desgrasia siha. Ma ekpepekta hao na un usa i fundon salappi asistensia solo para i man ma intendi na usu siha. Kumo ti un chogui sina chini'ot futura na inombrayon asistensia.

illustration of page of paper Release Date:

Para i Bariun San Diego na atkilante siha yan man gai guma siha nai ti sina mansaga gi halom guma-niha sa pot i yinamak ginen i Henero 21-23, 2024, atdit na pakyo yan dilubiu, i FEMA na Asistensian Atkilon sina man ayuda. I primet na husgan atkilon sa para dos mesis yan sina ma ribisa para mas asistensia.

illustration of page of paper Release Date:

Iyon FEMA Individuals and Households Program (Programan Indibiduat Siha yan Taotao Guma Siha, IHP) ha pribeniniyi asistensian fanansiat yan direkto na setbisiu siha para man nombrayon na indibiduat siha yan taotao guma siha nai man tai siguridat osino chat-siguridat na nesesario na gasto siha yan siriosu na nisisidat siha sa pot i Diniklaran-Presidente na desgrasia. I asistensia ma intentdi para u fakcha'i i fondamento na nisisidat i taotao guma siha, ti u bira tatti todu i kosas propiadat petsonat guatu gi antes di-desgrasia na kondision. Man lalalaha' nai man tai siguridat osino chat-siguridat na yinamak prinsipat na residensia sina man nombrayon para FEMA na asistensia yan man ma abisa na uma a'gang iyon-niha kompanian siguridat para uma fila klinema pot ginen-desgrasia na yinamak.

illustration of page of paper Release Date:

Yanggen malingu i impottånte na dokumento nisisita un nå’i Ineru 21-23 atdet påkyo yan milak giya San Diego County, CA siña un tulaika. Sångan i infotmasion yan i links/na’chetton yan fasilidåt gi papa ta untungo taimanu.

illustration of page of paper Release Date:

La Agensia di Ingenieru na Estados Unidos (USACE) gaigi na estudiåt ni utgang giya FEMA yan ofisina ni Gobernadot Guerrero para iayuda gui' i kolekta debris na eligible gi yu' rights-of-way (ROWs) ni primero, Dosot, yan tertiary na caminu. Esta programa gualo para mamailaog na mga propedat residential.

illustration of page of paper Release Date: