Press Releases

Search by Date
Enter date range to search between
San Diego, Calif. — I Ofisina Maga’låhi California Setbisio Emergensia (Cal OES) yan FEMA, yan otro estådu, sengsong, yan inetnon gi lugåt giya San Diego County, man macho’cho’cho para un arekla i gima yan bisnes siha tåtte para i kondision ottimu gi atdet na påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024. Otru ta’lo, I Dikiki na Bisnes Atminstrasion (SBA), meggai boluntåriu na taotaos, yan sibit na inetnon ayudånte mappot man macho’cho’cho para un nå’i salåpe’ para un arekla i destrosu yan na togue i mågong na taotao. Gi san papa guaha infotmasion para i che’cho para un arekla i destrosu gi mapos dos mes disde Febreru 19, 2024 Presidential Major Disaster Declaration.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — I mågong na taotao sa i atdet påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024, San Diego County para un aplika pumåra på’go na tåtalo’ na puenge, Abrit 19, para asistensia ginen FEMA para tempurariu apusento, i nisisåsrio para arekla i gima, man malingu i tråstes-mu yan otro destrosu na gåsta.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Un simåna tetehnan para i mågong na taotao sa i atdet påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024, San Diego County para un aplika para asistensia ginen FEMA para tempurariu apusento, i nisisåsrio para arekla i gima, man malingu i tråstes-mu yan otro destrosu na gåsta. I fecha para un aplika gi Betnes,, Abrit 19.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Un simåna tetehnan para i mågong na taotao sa i atdet påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024, San Diego County para un aplika para asistensia ginen FEMA para tempurariu apusento, i nisisåsrio para arekla i gima, man malingu i tråstes-mu yan otro destrosu na gåsta. I fecha para un aplika gi Betnes,, Abrit 19.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — I mamaila i fecha para i aplikasion fa’fatto, lao man gaige ha FEMA para un ayuda i mågong na taotao gi atdet na påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024 San Diego County. I Lugåt Para Homlo’ Pot i Destrosu Para Un Huchom 7 p.m. Betnes, April 19. Åntes Ma Huchom i Disaster Recovery Centers, Suppota ginen FEMA man gaige i telefon, online yan gi mobile app. I fecha para rehistrasion asistensia ginen FEMA gi Betnes, Abrit 19.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Meggai guaha man håfa na fina’baba åntes destrosu. I taotao fina’baba chumachagi para un chuli i salåpe’ i taotao man afekta gi destrosu pat ha chagi siha ma tungo i yo-mu infotmasion para un såkkei i identidåt.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — I 78% man dueñu man aplika para FEMA asistensia para destrosu despues gi atdet na påkyo yan milak gi Ineru 21-23, 2024, San Diego County man risibi ta’lo na salåpe’ para aktibidåt fa’maolek. Este na salåpe’ man gaige para i man kualifikao na taotao man aplika para na siña un na metgot i guma siha para i otro na påkyo gi maimaila na tiempo.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — Ang mga nakaligtas sa Enero 21-23, 2024 ang matinding bagyo at pagbaha ng San Diego County ay may dalawang linggo upang mag-apply para sa tulong pinansyali para sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-pakukumpuni sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang gastos na nauugnay sa kalamidad. Ang deadline upang mag-apply ay Biyernes, Abril 19, 2024.
illustration of page of paper
San Diego, Calif. — I taotao man aplika para destrosu ayudånte gi Ineru 21-23, 2024, San Diego atdet na påkyo yan milak ginen FEMA siña man adingåni guato i U.S. Small Business Administration (SBA) para taimanu aplika para i long-term, low-interest disaster loan. Prisisu para un chaddek i entrega i aplikasion.
illustration of page of paper
San Diego, Calif.-- I Ofisinan i Gobietnon California para Setbisiun Dangkulo na Desgrasia Siha, FEMA, yan otro estadu yan lokat na manga'chong siha esta ma anunsia i tinulaika i oras operasion para Bariun San Diego na sentrun rinikobren desgrasia siha. Gi tutuhon Damengo, Matso 31, 2024, i DRCs siempre esta ti u ma baba kada Damengo yan Lunes.
illustration of page of paper