Ko e Falaite Ko e ‘Aho Faka’osi Ia Ke Ke Fai Ai Ha Tohi Kole Tokoni Ki He FEMA

Release Date Release Number
016
Release Date:
April 16, 2024

San Diego. Calif. – Ko e ‘aho faka’osi ke fai ai ha tohi kole tokoni ki he FEMA ko e Falaite, ‘Epeleli 19. Ko e tokoni ‘a e FEMA ki ha nofo’anga fakataimi, ngaohi ha fiema’u ki ho ‘api, mole ha koloa fakataautaha pea mo ha toe fakamole ‘oku fekaunga’aki mo e fakatamaki matangi malohi mo e tafea ne hoko ‘i Sanuali 21-23, 2024 he Vahega San Diego.

Kei Hoko Atu Tokoni ‘a e FEMA

Neongo ‘oku ‘osi ‘a e lesisita ki ‘Epeleli 19, te ke kei lava ‘o toe fakalelei ho tohi kole, fakahu mai ha ngaahi tohi pea mo vakai’i ‘a e tu’unga ko ia he ‘initaneti pe ko e telefoni.

  •  Ko e founga faingofua taha ke ke fetu’utaki ko e telefoni Tokonilaine ‘a e FEMA.
    • Telefoni ta’etotongi 800-621-3362, 7 a.m. ki he 10 p.m. PT, faka’aho.
    • ‘Oku tokolahi ‘a e kau ngaue fakatonu lea ke tali ho ngaahi fehu’i, fakalelei ki ho tohi kole pea tokoni ki ha fakatangi..
  • ‘Oku faingamalie kiate koe ‘a e FEMA 23/7/365 he uepisaiti mo e polokalama mopaila.
    • Fakafonu ha tohi kole ki he Tokoni ‘a e FEMA, fakalelei ha fakamatala, fakahu ha ngaahi tohi pe ko ha faile ha fakatangi he DisasterAssistance.gov.
    • Faka’aonga’i ‘a e FEMA Mobile App  ki ha tohi kole pe vakai’i ‘a e tu’unga ho tohi kole.

Noo Tokoni Fakatamaki SBA

Ko e ‘aho faka’osi ke fai ha tohi kole tokoni ki he FEMA ko e Falaite, ‘Epeleli 19. Ko kinautolu na’a nau tohi kole ki ha tokoni fakatamaki mei he FEMA ‘e lava ke fai ha fakaongoongo lelei ki he U.S. Small Business Administration ((SBA) ‘Ofisi Pule Pisinisi iiki U.S.). ‘E lava he noo fakatamaki SBA ‘o totongi ha mole na’e ‘ikai totongi kakato he ‘inisiua pe ko ha toe ma’u’anga tokoni kehe. Ko e malava ke fai ha tohi kole noo ‘e malava ai ke ke toe faingamalie ki he tokoni kehe ‘a e FEMA, ‘o hange ko ha fakatamaki ‘o fekaunga’aki mo ha ngaohi me’alele, ngaahi me’a faka’api, mo ha toe fakamole kehe. ‘O kapau ‘e tali ho tohi kole, ‘oku ‘ikai pehe ko ha me’a pau ia ke ke tali ‘a e noo fakatamaki SBA.

‘E lava he ngaahi pisinisi ‘o noo pea a’u ki he $2 miliona ‘o ha maumau ki he ngaahi ‘api pe ko ha pa’anga ngaue (Noo Fakatamaki Lavea Faka’ekanomika). ‘E lava he kau ‘ouna ‘api ‘o noo pea a’u ki he $500,000 mei he SBA ke fakalelei’i pe fakafetongi ho nau nofo’anga. ‘E lava he kau ‘ouna ‘api mo e kau leni (renters) ‘o noo pea a’u ki he $100,000 ke fakaelei’i pe fakafetongi ha koloa fakafo’ituitui.

Te ke lava ‘o fakafonu ha tohi kole he ‘initaneti he sba.gov/disaster. Te ke toe lava ‘o telefoni ki he Senitaa Sevesi Kasitoma SBA he 800-659-2955, pe ‘imeili disastercustomerservice@sba.gov ke toe ma’u ha fakamatala ki he tokoni fakatamaki SBA. ‘O kapau ‘oku ke tuli, palopalema ho fanongo, pe ko ha tisapiliti he lea, kataki ‘o telefoni ki he 7-1-1 ke ma’u ‘a e faingamalie ‘o ha sevesi fakafou fetu’utaki.

Ke ma’u ‘a e fakamatala fakamuimui ki he FEMA ‘i Sanuali 21-23, 2024, Vahenga San Diego matangi malohi mo e tafea, ‘a’ahi ki he www.fema.gov/disaster/4758.

###

Ko e misiona ‘a e FEMA ke tokoni ki he kakai kimu’a, lolotonga mo e ‘osi ‘a e fakatamaki.

Ko e ngaahi tokoni fakatamaki katoa ‘a e FEMA ‘e fakahoko atu ia ‘o ‘ikai ha laulanu ki ha matakali, lanu, fa’unga tangata (kau ai mo e fakahoha’asi fakasekisuale), tu’unga fakasekisuale, lotu, fonua ‘o e tupu’anga, ta’u, tisapiliti, ‘ikai poto he lea Fakapalangi, pe ko ha tu’unga faka’ekanomika. ‘O kapau ‘oku ke tui na’e maumau’i ho ngaahi totonu fakasivile, te ke lava ‘o telefoni ki he Ma’u’anga Totonu Sivile he 833-285-7448 (TTY 800-462-7585). Ko kinautolu ‘oku nau faka’aonga’i ‘a e ngaue fakafou ‘o hange ko ha vitio telefoni, InnoCaption pe CapTel ‘oku tonu ke ‘ilo he FEMA ‘e nau fika totonu ki he sevesi ko ia. ‘Oku faingamalie ‘a e kau fakatonulea he lea kehekehe (lomi’i 2 ki he Sipenisi)

 

Tags:
Last updated