Founga ke fakahoko ʻaki ʻa e tangi ki he Tuʻutuʻuni ʻa e FEMA

Release Date:
November 15, 2023

Kapau kuó ke maʻu ha tohi meí he FEMA ʻo talaatu ʻoku ʻikai lava ké ke kau ʻi he tokoní, ʻoua té ke hohaʻá. ʻOku ʻuhinga pē ia ʻoku ala fie maʻu ʻe he FEMA ha fakamatala lahi ange. Kapau ʻoku ʻikai ké ke loto ki he tuʻutuʻuni ʻa e FEMA fekauʻaki mo hoʻo tohi kolé, té ke lava pē ʻo tangi. Ko hoʻo totonu ia ʻaʻau.

ʻOku ʻoatu ʻe he FEMA ʻa e tokoni fakapaʻanga ki he kakai mo e ngaahi fāmili ʻoku lava kenau kau ki aí ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi fakamole ʻoku ʻikai maluʻi pe ʻikai feʻunga ʻa e maluʻí felaveʻi-mo e-fakatamakí. Fakatatau ki he laó, ʻe ʻikai ʻoatu ʻe he Polokalama ʻa e FEMA maʻá e Kakaí mo e Ngaahi Fāmilí ha paʻanga kapau kuo totongi ʻe ha maʻuʻanga tokoni kehe – maluʻi, paʻanga fakatokolahí pe tokoni fakapaʻanga meí he ngaahi kautaha vōlenitiá - ʻa e ngaahi fakamole ki he fie maʻu ʻoku felāveʻi-mo e-fakatamaki tatau.

 

Kapau ʻoku ʻikai totongi ʻe hoʻo maluʻí ʻa e kotoa hoʻo ngaahi molé, pe kuo toloi ʻa hoʻo totongi fakaʻosí, ʻe lava pē ké ke kau ki he tokoní koeʻuhi ko hoʻo ngaahi fie maʻu ʻoku ʻikai feaú. 

 

Kapau kuo tuʻutuʻuni ʻoku ʻikai ké ke lava ʻo kau ki he tokoní, ʻe ʻoatu ʻe he FEMA ʻa e tohi ʻo fakamatala ʻa e ʻuhinga naʻe ʻikai ké ke lava aí. ʻOku ʻoatu ai ho faingamālie ké ke tangi koʻeuhi ko e tuʻutuʻuní.

 

Ko e Founga Ngāue ki he Tangí

 • Ko e tangí ko ha kole ʻa ia kuo tohi ki he FEMA ké ne toe vakaiʻi hoʻo tohi kolé. Ko ha toe faingamālie ia ké ʻoatu ai ha fakamatala foʻou pe fakalahi naʻe ʻikai fakahū atu kimuʻa ʻa ia ʻe ala ké ne uesia ʻa e tuʻutuʻuni ʻa e FEMA. Té ke lava ʻo tangi koeʻuhi ko ha tuʻutuʻuni pē ʻa e FEMA fekauʻaki mo hoʻo tohi kole ki he Tokoni Fakataautahá. Fakatātā ʻaki ʻeni, té ke lava ʻo tangi koeʻuhi ko e fuofua tuʻutuʻuni fekauʻaki mo e ʻikai ké ke lava ʻo kaú, ko e lahi pe ko e faʻahinga ʻo e tokoni ʻoku fakahoko ʻe he FEMA, ngaahi tohi kole tōmuí, ngaahi kole ke fakafoki ha paʻanga, pe ko e ʻikai tali ʻa e Hoko Atu ʻo e Tokoni Fakataimi ki he Nofoʻangá.  

 

 • ʻOku totonu ke fakahū atu ha tangi ki he FEMA ʻi loto ʻi he ʻaho ʻe 60 meí he ʻaho ʻo e tohi tuʻutuʻuní. ʻI hoʻo tohi tang ʻa ia kuo fakaʻaho peá ke fakamoʻoni hingoa ki aí, fakamatala ʻa e ʻuhinga ʻoku ʻikai ké ke tali ai ʻa e tuʻutuʻuní. Fakapapauʻi ʻoku fakakakau ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení:

  • Hingoa kakato ʻo e taha kolé, tuʻasila lolotongá mo e tuʻasila ʻo e nofoʻanga kuo maumaú 

  • ʻI he peesi kotoa pē, fakakau ai ʻa e mataʻifika-ʻe-hiva tohi kole FEMA ʻa e taha kolé (maʻu ʻi he konga ki ʻolunga ʻo e tohi tuʻutuʻuní)

   • Fika fakahā fakatamaki ʻa e FEMA ki Hawaii: DR-4724-HI

   • Fakamoʻoni hingoa ʻa e taha kolé mo e ʻahó

 

 • Kapau té ke fili ke fakahū ʻe ha taha kehe ha tangi ʻo fakafofongaʻi koe, kuo pau ke fakamoʻoni hingoa ʻa e taha ko ia ʻi he tohi tangí. Fakakau atu foki mo hoʻo fakamatala kuo fakamoʻoni hingoa ki ai ʻo fakamafai ʻa e taha ko iá ke fakahoko ʻa e tangí ʻo fakafofongaʻi koe. 

 

 • Meili hoʻo tohi tangí ki he:

FEMA Individuals & Households Program 

National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

 

 • ʻE lava foki ʻo hiki tatau ʻa e ngaahi tohi tangí mo e tohi ngāue poupoú ki hoʻo ʻakauni ʻi he DisasterAssistance.gov pe té ke lava ʻo fekisimile hoʻo tohí ki he 800-827-8112.

 

Kapau naʻe ʻikai ké ke kole ki he tokoní ka naʻá ke maʻu ha tohi meí he FEMA, telefoni ki he Laine Maʻuʻanga Tokoni ki he Tokoni Fakatamakí ʻi he 800-621-3362. Kapau ʻokú ke ngāue ʻaki ʻa e ngāue fakatonuleá ʻo hangē ko e Ngāue Fakatonulea ʻi he Vitioó, ngāue talanoa telefoni ʻoku hiki hono leá pe ha ngaahi ngāue kehe, ʻave hoʻo fiká ki he FEMA ki he ngāue ko iá ʻi he taimi ʻokú ke lea ai ki he mataotao ʻi he Laine Maʻuʻanga Tokoní. ʻOku lea ʻa e kau tali telefoni ʻi he Laine Maʻuʻanga Tokoní ʻi he ngaahi lea fakafonua kehekehe pea ʻoku ngāue ʻa e ngaahi laine meí he 1 pongipongi ki he 8 efiafi, ʻaho ʻe fitu ʻi he uike. Lomi ʻa e 2 ki he lea faka-Sipēnisí. Lomi ʻa e 3 ki ha taha fakatonulea ʻoku lea ʻi hoʻo lea fakafonuá.

 

Kapau ʻokú ke pehē ko e mamahi koe ʻi ha kākā fakapaʻanga, lipōti lea ia ki he Potungāue Polisi ʻa Maui ʻi he 808-244-6400. ʻE lava foki ʻa e kau konisiumá ʻo faile ha lāunga tohinima loi ʻi he Potungāue Komeesi mo e Tokangaekina ʻo e Komisiuma ʻa Hawaii ʻi he 808-587-4272 (Fili Fika 7).

 

Ki he fakamatala fakamuimui taha fekauʻaki mo e ngaahi ngāue fakaakeake meí he vela vao ʻi Mauí, vakai ki he mauicounty.gov, mo e fema.gov/disaster/4724. Muimuiʻi ʻa e FEMA ʻi he mītia sōsialé: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema. Té ke lava foki ʻo maʻu ʻa e fakamatala tokoni ki he fakatamakí mo hiki tatau meí he ʻinitanetí ʻa e ngaahi tohi kolé ʻi he sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Last updated