Ko e ha e meʻa ʻoku totonu ke u fai kapau naé íkai ke u maú e ta telefoni mai pe ko ha ʻaʻahi mai á e tokotaha sivi mei he FEMA ʻi he hili haʻaku kole tokoni?

Ko e lahi taha ʻo e ngaahi faʻahinga tokoni ki he fakatamaki, kuopau ke fakapapauʻi é he FEMA á e maumau ʻi hano sivi aú tonu atu ki ho ápi pe ko ha sivi fou mai he ínitaneti. Hili hoʻo fakahu hoʻo tohi kole, ʻe toutou ta atu tuʻo lahi ʻa e kau ngaue á e FEMA pe ko ha tokotaha sivi ʻi ha ngaahi ʻaho lahi ke seti ha taimi ke fakakakato ai á hoʻo sivi. ʻE lava ke ʻasi honau fika ʻoku ʻikai ʻiloʻi pe ko ha fika telefoni fakangatangata.

Kapau ʻe íkai lava e FEMA ʻo talanoa atu kiate koe fekauʻaki mo hoʻo sivi, ʻe ʻoatu á e tohi kiate koe. Kataki ʻo muimui ki he ngaahi fakahinohino ʻi he tohi ó fekauáki mo hoó fetuʻutaki ki he FEMA mo seti hoʻo taimi sivi. He ʻikai lava ke toe fai ha ngāue ki hoʻo tohi kolé kae ʻoua kuó ke fakahoko ʻa e ngaahi sitepu totonú ʻoku ha atu í he tohí.

ʻOua naʻa toe fakahu pe faʻu ha tohi kole foʻou lolotonga á hono fakahoko á e tokoni ki he fakatamaki.  

Ke maʻu ha fakamatala fakalukufua fekauʻaki mo e ngaahi ááhi aú atonu pe fakafou he ínitaneti á e FEMA, kataki ʻo hu ki he peesi ó e Ngaahi SiviʻApi.

Last updated