નિયુક્ત વિસ્તારો: આપત્તિ 4614

Map of New Jersey

વ્યક્તિગત સહાય

આ નિયુક્ત કાઉન્ટીઓમાં વ્યક્તિઓ અને પરિવારો નાણાકીય અને સીધી સેવાઓ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. સહાય માટે અરજી, અથવા વ્યક્તિગત સહાયતા કાર્યક્રમ વિશે વધુ જાણો.

 • Bergen (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

જાહેર સહાય

આ નિયુક્ત કાઉન્ટીઓમાં રાજ્ય, સ્થાનિક, સમુદાય અને પ્રાદેશિક સરકારો અને અમુક ખાનગી-બિન-નફાકારક સંસ્થાઓ કટોકટીના કામ માટે સહાય માટે અને આપત્તિ-ક્ષતિગ્રસ્ત સુવિધાઓના સમારકામ અથવા બદલી માટે પાત્ર છે.  જાહેર સહાય કાર્યક્રમ વિશે વધુ જાણો.

PA

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-A

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-B

 • Atlantic (County)
 • Bergen (County)
 • Burlington (County)
 • Camden (County)
 • Cape May (County)
 • Cumberland (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Monmouth (County)
 • Morris (County)
 • Ocean (County)
 • Passaic (County)
 • Salem (County)
 • Somerset (County)
 • Sussex (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-C

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-D

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-E

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-F

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-G

 • Bergen (County)
 • Cape May (County)
 • Essex (County)
 • Gloucester (County)
 • Hudson (County)
 • Hunterdon (County)
 • Mercer (County)
 • Middlesex (County)
 • Morris (County)
 • Passaic (County)
 • Somerset (County)
 • Union (County)
 • Warren (County)

PA-H

એકે નહિ


આપત્તિ કેવી રીતે જાહેર થાય છે

રોબર્ટ ટી. સ્ટાફોર્ડ ડિઝાસ્ટર રિલીફ એન્ડ ઇમરજન્સી આસિસ્ટન્સ એક્ટ જણાવે છે કે: “મોટી દુર્ઘટના અસ્તિત્વમાં છે તેવી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ઘોષણા માટેની તમામ વિનંતીઓ અસરગ્રસ્ત રાજ્ય અથવા પ્રદેશના રાજ્યપાલ અથવા સમુદાયના નેતા દ્વારા કરવામાં આવશે.”

અમારી આપત્તિ કેવી રીતે ઘોષિત થાય છે પૃષ્ઠ ની નિયમો અને પ્રક્રિયાઓની વિગતવાર માહિતી માટે જે પ્રક્રિયાને માર્ગદર્શન આપે છે, તેની મુલાકાત લો, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • રાષ્ટ્રપતિ આપત્તિ ઘોષણા માટે તેમની વિનંતી સબમિટ કરતી વખતે રાજ્યપાલો/નેતાઓ જરૂરિયાતોને અનુસરે છે.
 • સંઘીય માન્યતા પ્રાપ્ત ભારતીય સમુદાય સરકારોને રાષ્ટ્રપતિની કટોકટી અથવા મોટી આપત્તિ ઘોષણાની વિનંતી કરવાનો વિકલ્પ આપતા સત્તાવાળાઓ.
 • FEMA પ્રાદેશિક કચેરીઓ રાજ્ય અથવા ભારતીય સમુદાય સરકારો સાથે પ્રિલિમિનલ ડેમેજ એસેસમેન્ટ્સ (PDA) કરવા માટે કેવી રીતે કામ કરે છે.
 • વ્યક્તિગત સહાય ક્યારે ઉપલબ્ધ થાય છે તે નિર્ધારિત કરતા પરિબળો.