સમાચાર અને મીડિયા: આપત્તિ 4614

પ્રેસ રિલીઝ અને ફેક્ટ શીટ્સ

18

ફેમા અરજી કરનાર લોકોને તેમના કેસની માહિતી લેતા રહેવા માટે સંપર્કમાં રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.
illustration of page of paper પ્રેસ રિલીઝ |
ન્યૂ યર્જીના રહેવાસીઓ જેમને ઇડા વાવાઝોડાને પગલે સર્જાયેલી હોનારતમાં પૂરને લીધે મકાનમાં નુકસાન થયું હોય અને જેનો વીમો ન હોય અથવા અપૂરતો વીમો હોય તો તેઓ મકાનને સુરક્ષિત, સ્વચ્છ અને ફરી રહેવા લાયક સ્થિતિમાં લાવવા માટે ફેમાની મદદ મેળવવાને પાત્ર હોઈ શકે છે.
illustration of page of paper ફેક્ટ શીટ્સ |
ઇડા વાવાઝોડાનાં પગલે ઊભી થયેલી કાયદાકીય સમસ્યાઓ માટે મફત લીગલ સર્વિસ ઉપલબ્ધ છે.
illustration of page of paper ફેક્ટ શીટ્સ |
ન્યૂ જર્સીમાં મકાનમાલિકો અને ભાડૂતોને ઇડા વાવાઝોડાને પગલે થયેલા નુકસાનની સામે ફેમા ઇન્ડિવિડુઅલ આસિસ્ટન્સ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ વધારીને 6 ડિસેમ્બર, 2021 કરી નાખવામાં આવી છે.
illustration of page of paper પ્રેસ રિલીઝ |
ફેમાને સહાયતા માટે અરજી કરતી વખતે તમે તમારા મકાનને થયેલા નુકસાનની માહિતી આપી હશે. જો તમે મકાનને થયેલા નુકસાનની માહિતી આપી હશે તો ફેમાના હાઉઝિંગ ઇન્સપેક્ટર્સ (રહેઠાણ નિરીક્ષકો) તમારો સંપર્ક કરી શકે છે અને નુકસાનનું આકલન કરવા માટે તમારા મકાન અથવા અપાર્ટમેન્ટની મુલાકાત લેવા માટે સમય નક્કી કરી શકે છે.
illustration of page of paper ફેક્ટ શીટ્સ

PDFs, ગ્રાફિક્સ અને મલ્ટીમીડિયા

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

New Jersey Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues
New Jersey Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues

rricane Ida One Year Later - New Jersey
Hurricane Ida One Year Later - New Jersey

The deadline to apply for assistance is January 5. There are four ways to apply: Online,  on the mobile app, in person, or over the phone.
New Jersey Deadline to Apply

file icon
New Jersey; FEMA-4614-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4614-DR; New Jersey as a result of remnants of Hurricane Ida during the period of September 1-3, 2021.