News and Media: Disaster 4558

Press Releases & Fact Sheets

12

ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າຄວນໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ຫຼືເຂົ້າເບິ່ງ DisasterAssistance.gov ພາຍໃນວັນທີ 11 ທັນວາ

SACRAMENTO, Calif. – ບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນທີ່ສູນເສຍຍ້ອນໄຟໄໝ້ປ່າໃນເດືອນສິງຫາ / ກັນຍາທີ່ເມືອງ Butte, Lake, Lassen, Mendocino, Monterey, Napa, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, Trinity, Tulare ແລະ Yolo ມີເວລາເຫຼືອພຽງ 1 ອາທິດ ທີ່ຊິສະໝັກຂໍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ຫຼືເງິນກູ້ຢືມໄພພິບັດທີ່ມີດອກເບ້ຍຕ່ຳຈາກອົງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສະຫະລັດ ວັນຫມົດກໍານົດແມ່ນວັນທີ 11 ທັນວາ

illustration of page of paper Press Release |

SACRAMENTO, Calif. – ສູນການລົງທະບຽນເຄື່ອນທີ່ຂອງ FEMA ແມ່ນເປີດໃນ Covelo ວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ຈນຮອດວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າໃນເມືອງ Mendocino

ສູນການລົງທະບຽນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຕອບສະໜອງແລະກູ້ໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ FEMA ແລະລັດ California ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໄພພິບັດ

ສູນການລົງທະບຽນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫໍສະໝຸດສາທາລະນະ Round Valley, 23925 Howard St. , Covelo CA 95428 ໂດຍສູນຊິເປີດຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9 a.m ຮອດ 4 p.m. ໃນວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ວັນເສົາທີ 5 ທັນວາ, ແລະວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ

illustration of page of paper Press Release |

SACRAMENTO, Calif .- ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ເທິງພູຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໄຟ ໄໝ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈາກຂີ້ຕົມໄຫຼໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ

ໄຟໄໝ້ໄດ້ຂ້າຕົ້ນໄມ້ທີ່ດູດຝົນດ້ວຍຮາກທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນຢູ່ນຳກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ນຳກັນ, ຝົນສັ້ນໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ດິນກາຍເປັນຕົມທີ່ສາມາດໄຫລໄປມາສູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ - ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ເຂດເນີນພູຈາກເຂດທີ່ມີໄຟ ໄໝ້

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຂີ້ຕົມມັກຈະຮ້າຍແຮງແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ເຈົ້າຂອງຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຢາກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກປະກັນໄພ ສາມາດເອົານະໂຍບາຍປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມຈາກໂຄງການປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມແຫ່ງຊາດຂອງ FEMA (NFIP) ໄດ້

illustration of page of paper Fact Sheets |

SACRAMENTO, Calif. – ບັນດາເຂດປົກຄອງ Mendocino ແລະ Stanislaus ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານກາງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນ, ພ້ອມທັງການສ້ອມແປງຫລືກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກາດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ

ຫມົດກໍານົດໃນການລົງທະບຽນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກັບອົງການ FEMA ພາຍໃຕ້ໄພພິບັດ 4558 (DR-4558) ແມ່ນວັນທີ 21 ພະຈິກ

illustration of page of paper Press Release |

SACRAMENTO, Calif.— ຜູ້ລອດຊີວິດທີ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍຂອງໄຟໄໝ້ປ່າໃນລັດ California ຄອບຄຸມການປະກາດໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານກາງໃນວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ ອາດສິສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ

ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນຕ້ອງລົງທະບຽນກັບ FEMA online ໃນ disasterassistance.gov, ດ້ວຍແອັບ FEMA ທີ່ດາວໂຫລດເຂົ້າໃນໂທລະສັບສະຫຼາດຫລືແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ຫຼືໂດຍການໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ທີ່ເບີ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ກຳນົດເວລາທີ່ສິລົງທະບຽນແມ່ນວັນທີ 23 ພະຈິກ

illustration of page of paper Fact Sheets |

PDFs, Graphics & Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

No files have been tagged with this disaster.