U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

ສູນການລົງທະບຽນເຄື່ອນທີ່ເປີດຢູ່ເມືອງ Mendocino

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 042
Release Date:
December 3, 2020

SACRAMENTO, Calif. – ສູນການລົງທະບຽນເຄື່ອນທີ່ຂອງ FEMA ແມ່ນເປີດໃນ Covelo ວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ຈນຮອດວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄຟປ່າໃນເມືອງ Mendocino

ສູນການລົງທະບຽນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດຕອບສະໜອງແລະກູ້ໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ FEMA ແລະລັດ California ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໄພພິບັດ

ສູນການລົງທະບຽນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫໍສະໝຸດສາທາລະນະ Round Valley, 23925 Howard St. , Covelo CA 95428 ໂດຍສູນຊິເປີດຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9 a.m ຮອດ 4 p.m. ໃນວັນສຸກທີ 4 ທັນວາ, ວັນເສົາທີ 5 ທັນວາ, ແລະວັນອາທິດທີ 6 ທັນວາ

ສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຖານທີ່ຊົ່ວຄາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ໃຫ້ໂອກາດທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດໃນການລົງທະບຽນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອິນເຕີເນັດ ຫຼື ບໍລິການໂທລະສັບ

ຜູ້ລອດຊີວິດຍັງສາມາດລົງທະບຽນກັບ FEMA ຈາກໜຶ່ງໃນສາມວິທີນີ້:

  • Online ທີ່ DisasterAssistance.gov;
  • ໂດຍການດາວໂຫລດ FEMA app ໃສ່ສະມາດໂຟນ ຫລືແທັບເລັດ; ຫຼື
  • ໂດຍການໂທຫາສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ FEMA ທີ່ 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) ໃນລະຫວ່າງເວລາ 7 a.m. ຮອດ 10:30 p.m. PST. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຕອບຮັບ ແບບ videophone, Innocaption ຫຼື CapTel, ຄວນບອກເລກໂທທີ່ເປ້ນເລກສະເພາະໃຫ້ FEMA ທີ່ຖືກໂອນໃຫ້ໃນການບໍລິການນັ້ນເມື່ອພວກເຂົາລົງທະບຽນ
  • ພະນັກງານສາຍຊ່ວຍເຫຼືອສາມາດຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບໃບສະໝັກທີ່ສົ່ງແລ້ວ
  • ກຳນົດເວລາທີ່ຊິລົງທະບຽນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ DR-4558 ແມ່ນວັນທີ 11 ທັນວາ 2020

ການລົງທະບຽນຊ່ວຍໃຫ້ FEMA ສາມາດຕັດສິນການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນຂອງຜູ້ຢູ່ອາໃສ ເຊິ່ງອາດຊິລວມມີຄ່າເຊົ່າ, ການສ້ອມແປງເຮືອນ, ການທົດແທນເຮືອນແລະຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆທີ່ພັວພັນກັບໄພພິບັດເຊັ່ນ: ການດູແລເດັກ, ການຂົນສົ່ງແລະຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນງານສົບຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຂ້ວ

ສຳລັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບການກູ້ຄືນໄຟປ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ www.fema.gov/disaster/4558 ແລະຕິດຕາມບັນຊີ Twitter ຂອງ FEMA ເຂດ 9 ທີ່ twitter.com/femaregion9

###

Related Links:
Tags:
Last updated March 18, 2021