Balita at Media: Sakuna 4558

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

14

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Rehistrasyon sa Pagkuha sa Mobil ng FEMA ay bukas na sa Covelo sa Biyernes, Dis. 4, hanggang sa Linggo, Dis. 6, upang maglingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Mendocino.

Ang sentro ng pagkuha ay bahagi ng misyon ng pagtugon at pagbawi ng FEMA at ng estado ng California upang matulungan ang mga nakaligtas ng impormasyon sa sakuna.

Ito ay nakaluklok sa Round Valley Public Library, 23925 Howard St., Covelo CA 95428. Ito ay magbubukas simula 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon Biyernes, Dis. 4, Sabado, Dis. 5, at Linggo, Dis. 6.

illustration of page of paper Mga Press Release |

Ang mga Nakaligtas sa Sunog ay Dapat Tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov sa Dis. 11

illustration of page of paper Mga Press Release |

SACRAMENTO, Calif. – Ang sinuman na nakatira sa mga palusong mula sa lugar na nalalos sa nakaraang mga sunog ay magiging magkaroon ng panganib sa pagdaloy ng putik sa susunod na mga ilang taon.

illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

SACRAMENTO, Calif.— Ang mga karapat-dapat na nakaligtas sa mga sunog sa California na sakop sa deklarasyon ng sakuna noong Agosto 22 ay maaaring mag-aplay sa tulong na sumasaklaw sa iba’t-ibang mga gastos.

Ang unang hakbang ay ang pagrerehistro sa FEMA online sa disasterassistance.gov, kasama ang pag-download ng FEMA app sa iyong smartphone o tablet, o sa pamamagitan ng pagtawag sa FEMA Helpline sa 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).  Ang huling araw ng pagrerehistro ay Nob. 23.

illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Pagkuha ng Rehistrasyon sa Mobile ng FEMA (FEMA Mobile Registration Intake Center) na naglilingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Sonoma ng halos tatlong linggo ay isasara sa Sabado, Okt. 10.

Ang sentro ay nakaluklok sa Tanggapan ng Edukasyon ng Lalawigan ng Sonoma,  5340 Skylane Blvd., Santa Rosa, CA 95403.

illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.