Balita at Media: Sakuna 4558

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

14

Ang mga Nakaligtas sa Sunog ay Dapat Tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov sa Dis. 11

illustration of page of paper Mga Press Release |

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Rehistrasyon sa Pagkuha sa Mobil ng FEMA ay bukas na sa Covelo sa Biyernes, Dis. 4, hanggang sa Linggo, Dis. 6, upang maglingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Mendocino.

Ang sentro ng pagkuha ay bahagi ng misyon ng pagtugon at pagbawi ng FEMA at ng estado ng California upang matulungan ang mga nakaligtas ng impormasyon sa sakuna.

Ito ay nakaluklok sa Round Valley Public Library, 23925 Howard St., Covelo CA 95428. Ito ay magbubukas simula 9 ng umaga hanggang 4 ng hapon Biyernes, Dis. 4, Sabado, Dis. 5, at Linggo, Dis. 6.

illustration of page of paper Mga Press Release |

SACRAMENTO, Calif. – Ang sinuman na nakatira sa mga palusong mula sa lugar na nalalos sa nakaraang mga sunog ay magiging magkaroon ng panganib sa pagdaloy ng putik sa susunod na mga ilang taon.

Ang mga sunog ay pumapatay sa mga halaman na sumisipsip sa ulan na siyang may mga ugat na magkakasamang humahawak sa lupa.  Dahil sa walang humahawak upang mabigkis ang lupa maaaring hindi mangailangan ng maraming ulan upang  maging daloy ng putik ang lupa na maaaring umagos ng diretso papunta sa iyong tirahan—kung ikaw ay nakatira sa palusong mula sa isang lugar na naubos ng apoy.

illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Pagkuha ng Rehistrasyon sa Mobile ng FEMA (FEMA Mobile Registration Intake Center) na naglilingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Sonoma ng halos tatlong linggo ay isasara sa Sabado, Okt. 10.

Ang sentro ay nakaluklok sa Tanggapan ng Edukasyon ng Lalawigan ng Sonoma,  5340 Skylane Blvd., Santa Rosa, CA 95403.

illustration of page of paper Mga Press Release |

SACRAMENTO, Calif.— Ang mga karapat-dapat na nakaligtas sa mga sunog sa California na sakop sa deklarasyon ng sakuna noong Agosto 22 ay maaaring mag-aplay sa tulong na sumasaklaw sa iba’t-ibang mga gastos.

Ang unang hakbang ay ang pagrerehistro sa FEMA online sa disasterassistance.gov, kasama ang pag-download ng FEMA app sa iyong smartphone o tablet, o sa pamamagitan ng pagtawag sa FEMA Helpline sa 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).  Ang huling araw ng pagrerehistro ay Nob. 23.

illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Wildfire Mitigation Grant Opportunities

file icon
California; FEMA-4558-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4558-DR; California as a result of wildfires beginning on August 14, 2020, and continuing.

file icon
DR-4558 California State Referrals