U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

עזרה פרטנית התמוטטות הבניין :Surfside שאלות נפוצות בנושא

Release Date:
July 5, 2021

תגובה לאסון היא מאמץ קהילתי שלם ו- FEMA עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים שלנו בממשל, במגזר הפרטי ובארגונים

התנדבותיים ו כדי לסייע לניצולי קריסת בנייני מגדלי שאמפליין דרום ולקרובי המשפחה של יקיריהם האבודים.

שאלות נפוצות

מי זכאי לסיוע של   ?FEMA

יש לעמוד בתנאים הכלליים הללו כדי שמבקש יהיה זכאי לקבל סיוע לאנשים

ומשקי בית של FEMA:

 • ביתו העיקרי של המבקש לפני אסון היה במגדלי שאמפליין דרום, שדרת קולינס 8777.
 • על המועמד להיות אזרח ארה"ב, אזרח שאינו אזרח או תושב ארה"ב.
 • FEMA  חייבת להיות מסוגלת לאמת את זהות המבקש.
 • ביטוח המבקש, או צורות אחרות של סיוע באסון, אינם יכולים לענות על צרכיהם הנגרמים על ידי אסון.
 • הוצאותיו הדרושות של המבקש וצרכיו הקשים נגרמות ישירות מקריסת הבניין ב Surfside

איזה סוג סיוע של FEMA זמין לניצולי קריסת הבניין ב  Surfside על פי הצהרת החירום

של הנשיא?

 

 • הצהרת החירום של הנשיא מ- 25 ביוני מסמיכה את FEMA להציע את תכנית היחידים והמשקי בית שלה לניצולים ולבני קרוביהם של יקיריהם האבודים ממגדל שאמפליין דרום. הסיוע עשוי לכלול:
 • החזר הוצאות לינה - החזר הוצאות מלון למועמדים לא מבוטחים שבתיהם לא היו ניתנים למגורים בתקופת האירוע. שמור עותקים של הקבלות שלך להגשה לבקשה שלך.
 • סיוע בתיקון / החלפת בתים - כספים לבעלי בתים לתיקון נזקים שנגרמו על ידי אסון בגין הפסדים לא מבוטחים ושטרם מכוסים על ידי או אגודת הדירות.
  • סיוע בשכירות - יתכן ויהיו זמינים להשכרת דיור חלופי עבור מועמדים שביתם אינו ראוי למגורים כתוצאה מהאסון.
  • סיוע בהלוויה - סיוע פיננסי לסיוע בהוצאות חיוניות, שאינן מכוסות על ידי מקורות אחרים כגון ביטוח, הקשורים למוות המיוחס במישרין או בעקיפין לקריסת בניין Surfside.
  •  סיוע בטיפול בילדים - ייתכן שיהיה סיוע כספי לטיפול בהוצאות גבוהות הנגרמות על ידי האסון למשקי בית זכאים.

 

  • סיוע לצרכים קריטיים - תשלום חד פעמי בסך 500 דולר למשק בית זכאי שיש לו צרכים מיידיים או קריטיים מכיוון שהם עקורים מדירתם הראשית. צרכים מיידיים או קריטיים הם פריטים מצילי חיים וחיוניים, כולל, אך לא מוגבל, למים, מזון, עזרה ראשונה, מרשמים, חלבונים לתינוקות, חיתולים, ציוד רפואי מתכלה, ציוד רפואי עמיד, מוצרי היגיינה אישית ודלק להובלה.
  • סיוע לרכוש אישי - כספים למגישי בקשה לתיקון או להחלפת רכוש אישי חיוני שלא מבוטח באסון.
  • פריטים שונים - כספים עבור פריטים מסוימים שנרכשו עקב האסון.
  • סיוע בתחבורה - כספים לרכבים שניזוקו מקריסת הבניין שאינם מכוסים בביטוח.
  •  סיוע רפואי וטיפולי שיניים - כספים לצרכים רפואיים ושיניים שאינם מבוטחים או נגרמים כתוצאה מקריסת הבניין.
  • FEMA  לא יכולה להחזיר לך מזון שאבד בגלל הפסקת חשמל. עם זאת, ארגונים התנדבותים בקהילה שלך יוכלו לעזור.

מה עלי לעשות אם הבית והתכולה הראשית שלי נפגעו או נהרסו בגלל קריסת

הבניין?

 

 • הגיש תביעת ביטוח בהקדם האפשרי.
 •  יהיה עליך למסור את המידע על תביעת הביטוח שלך ל- FEMA כדי לקבוע את הזכאות לסיוע פדרלי.
 •  אם לא הייתה לך פוליסת תכולת דירה משלך והיית מבוטח רק על ידי פוליסת הדירות, ייתכן שאתה זכאי לסיוע של FEMA בגין נזק שנגרם על ידי קריסת מגדלי שאמפליין דרום.
 •  FEMA לא יכולה לספק סיוע בגין הפסדים המכוסים בביטוח או במקורות אחרים כגון ארגוני התנדבות.
 • כדי להגיש בקשה ל- FEMA, עליך לבקר במרכז העזרה המשפחתית במלון Sea View בשדרת קולינס 9909, פתוח מהשעה 12:00. עד 17:00. יום יומי. אם אינך יכול להגיש מועמדות אישית, התקשר ל- FEMA בטלפון 800-621-3362 או TTY: 1-800-462-7585.

 

זה סיוע בדיור זמני של FEMA?

 • סיוע דיור זמני של FEMA עשוי להיות זמין עבור בעלי בתים או שוכרים להשכרת מקום מגורים אם אין לך כיסוי ביטוחי בגין אובדן שימוש והבית שלך כבר לא ניתן למגורים בגלל קריסת מגדלי שאמפליין דרום.
 • סיוע דיור זמני יכול להימשך עד 18 חודשים מרגע הכרזת החירום, 24 ביוני 2021.

אם אני מבקש סיוע בהלוויה לבן משפחה שאבד?

 • FEMA  עשויה להעניק לך מענקים אם יהיו לך או תצבור הוצאות הלוויה כתוצאה מהתמוטטות מגדלי שאמפליין דרום במסגרת הוראת הסיוע לצרכים אחרים של תוכנית היחידים ומשקי הבית.
 • על המבקש (מי שיש לו הוצאות) להיות אזרח ארה"ב, אזרח שאינו אזרח או תושב ארה"ב.
 • אינך צריך לגור במחוז מיאמי-דייד כדי להיות זכאי לסיוע בהלוויה.
 • סיוע בהלוויה מוגבל לעד 7,500 דולר למנוח.
 • עבור מספר מקרי מוות של בני משפחה, FEMA עשויה לספק סיוע עד למקסימום המענק לסיוע בצרכים אחרים שהוא 36,000$.
 • הפריטים הבאים הם הוצאות ראויות:
  • העברת שרידים
  • ארון או כד
  • חלקת קבורה או נישת שריפת גופות
 • סימון או מצבה
 • הובלה של עד שני אנשים לזיהוי הנפטר אם נדרשת הזדהות כזו על ידי רשויות ממשל מקומיות, שבטיות או טריטוריאליות
 • התערבות
 • שירותי לוויה
 • אנשי דת או משרדים
 • עלויות הנלוות לייצור ואישור עד חמש אישורי פטירה, ו / או
 • הוצאות נוספות המחויבות על פי כל חוקים או פקודות ממשל מקומיות החלות
 • FEMA לא יכולה לספק סיוע לאף אחד מהבאים:
 • מודעות אבל
 • פרחים
 • חומרים מודפסים כגון באנרים, תוכניות או ספרי רישום
 • שירותי קייטרינג, כולל אוכל
 • הובלת מבקש או אחרים לאתר (ים) של שירותי הלוויה או קבורה
 • תודות

 כיצד אוכל להגיש בקשה לסיוע של  FEMA? 

 • כדי להגיש מועמדות ל- FEMA, בקר במרכז הסיוע המשפחתי במלון Sea View בשדרת קולינס 9909 פתוח משעה 12 בערב.עד

17:00. יום יום. במרכז ישנם משאבים ממלכתיים, מקומיים ומתנדבים שיעזרו בצרכים נוספים.

 • FEMA  תעבוד עם היושבים שבעה בכדי להתאים לכל צרכים לוגיסטיים ספציפיים.

FEMA, הצלב האדום האמריקני ושותפים מקומיים וממלכתיים מבצעים גם הסברה לניצולים ולמשפחות השוהות במלונות מקומיים כדי

לעזור להם להתחיל בתהליך הסיוע.

אם אינך יכול להגיש בקשב באופן אישי, התקשר ל- FEMA בטלפון 800-621-3362 או ל- TTY: 1-800-462-7585 כדי להגיש

בקשה.

האם יש סיוע עבורי אם אתפנה מרצוני ממגדלי שאמפליין צפון?

 • אנשים שהתפנו מרצונם מבניינים אחרים מוזמנים לבקר במרכז העזרה המשפחתית במלון Sea View בשדרת קולינס 9909 כדי

לשוחח עם אחד מהארגונים או הסוכנויות הרבים המסייעים לקהילת Surfside.

 • מרכז הסיוע המשפחתי במלון Sea View פתוח החל מהשעה 12:00. עד 17:00. שבעה ימים בשבוע. המוקד של מרכז הסיוע למשפחה הוא 877-777-4066 ושעות הפעילות הן בין השעות 10: 00-17: 00. שני - שישי ושעה 12:00. עד 17:00. שבת וראשון.

אם אינך יכול לבקר במרכז הסיוע המשפחתי, אתה מוזמן להגיע לעיר Surfside.

מה עלי לעשות אם אינני אזרח אמריקאי וסובל מהפסד מההתמטטות?

 • אנשים שאינם אזרחיים עשויים להיות זכאים לסיוע מארגונים דתיים רבים ומארגונים הפילנתרופיים המסייעים בהתמוטטות בניין

Surfside,  שחלקם נוכחים במרכז לסיוע משפחתי.

 

Tags:
עודכן לאחרונה July 6, 2021