Uważnie przeczytaj pisma orzekające

Release Date Release Number
011
Release Date:
Wrzesień 20, 2021

TRENTON, NJ –  Osoby ocalałe po przejściu huraganu Ida, które zarejestrowały się w FEMA i złożyły wniosek o pomoc z tytułu klęski żywiołowej mogły otrzymać lub otrzymają pismo podające bieżący status ich wniosku. 

FEMA komunikuje się również z wnioskodawcami za pomocą powiadomień elektronicznych pocztą e-mail, drogą internetową przez stronę disasterassistance.gov/ lub listami wysyłanymi pocztą U.S Postal Service.

Zachęcamy osoby ocalałe do uważnego zapoznania się z treścią pisma.  Pismo wyszczególnia rodzaje pomocy określone przez agencję FEMA, do jakich osoba wnioskująca jest uprawniona lub nie, kwoty jakie FEMA przeznacza na każdą potrzebę wnioskującego, powody dla których wnioskującemu nie przysługują możliwe rodzaje pomocy, wyjaśnienie procesu przetwarzania wniosków i inne ważne informacje dotyczące pomocy z tytułu klęski żywiołowej, łącznie z prawidłowym wykorzystaniem funduszy pomocowych.

Jeśli FEMA będzie potrzebowała więcej informacji w celu przetworzenia wniosku, osoba wnioskująca może otrzymać pismo z prośbą o podanie dodatkowych informacji.  Na przykład:

 • Rachunki za media potwierdzające, że uszkodzona nieruchomość była podstawowym miejscem zamieszkania w czasie wystąpienia klęski żywiołowej;
 • Dokumenty ubezpieczeniowe, które nadal oczekują na zatwierdzenie i które określą, czy osoba poszkodowana będzie się kwalifikowała do pomocy z FEMA:
 • Odcinek wypłaty lub dowód tożsamości ze zdjęciem wystawiony przez organ administracji państwowej, w którym wymienia się uszkodzoną nieruchomość;
 • Dowód własności domu, taki jak rachunki za kredyt hipoteczny lub prawo własności domu;
 • Umowa dzierżawy, aby udowodnić zamieszkanie lub
 • Wypełniony wniosek o pożyczkę złożony do Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw (SBA).

Jeśli osoba poszkodowana zastosowała się do wszystkich wymogów FEMA i nadal się nie kwalifikuje, i się z tym nie zgadza, może się odwołać od takiej decyzji. FEMA sprawdza odwołania i załączone dokumenty złożone na piśmie, potwierdzające złożone odwołanie. Odwołania mogą dotyczyć kwalifikowalności, sumy lub rodzaju oferowanej pomocy, spóźnionego wniosku, prośby o zwrot pieniędzy lub dalszej pomocy. Musisz się odwołać w ciągu 60 dni od daty wystawienia pisma o kwalifikowalności.

Pismo odwoławcze osoby wnioskującej musi wyjaśniać przyczynę odwołania (dlaczego uważasz, że decyzja co do sumy lub rodzaju pomocy nie jest prawidłowa) i musi być opatrzone podpisem osoby odwołującej się lub upoważnionej przez nią do działania w jej imieniu. Odwołanie powinno również zawierać następujące informacje:

 • Pełne nazwisko wnioskującego
 • Numer wniosku FEMA osoby, która go składa i numer klęski żywiołowej
 • Adres zamieszkania wnioskującego przed wystąpieniem klęski żywiołowej
 • Aktualny numer telefonu wnioskującego i jego adres

Należy wpisać datę i podpisać się na wniosku. Na każdej stronie należy wpisać swój dziewięciocyfrowy numer rejestracji w FEMA.

Pismo należy wysłać pocztą do FEMA National Processing Center, P. O. Box 10055 Hyattsville, MD 20782-7055 lub faksem na numer 1-800-827-8112.

Pismo odwoławcze wraz z dodatkowymi dokumentami można również załadować na swoje konto w DisasterAssistance.gov.

W sprawie pytań dotyczących pisma i procesu odwoławczego należy dzwonić pod numer 800-621-3362 lub TTY 800-462-7585Operatorzy są dostępni obecnie siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę.

W sprawie pytań związanych z pismami odwoławczymi osoby poszkodowane mogą zapoznać się z informacjami podanymi na stronie DisasterAssistance.gov lub mogą dzwonić na infolinię pomocy dotyczącej klęsk żywiołowych pod numer 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Dostępni są operatorzy wielojęzyczni.

Jeśli korzystasz z usługi transmisji tekstu, takiej jak transmisja tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie lokatora, powinieneś jak najszybciej złożyć wniosek. Zgodnie z prawem, FEMA nie może duplikować świadczeń za poniesione straty pokryte z ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia lub niedoubezpieczenia można się ubiegać o pomoc federalną.

Najszybciej i najłatwiej można złożyć wniosek na stronie disasterassistance.gov/.

Jeśli nie możesz złożyć wniosku online, zadzwoń pod nr 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Bezpłatne linie telefoniczne są obecnie czynne dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Osoby używające usługi do transmisji tekstu wideo takiej jak wideofon, InnoCaption lub CapTel powinny podać agencji FEMA swój indywidualny numer przypisany do tej usługi.

Składając wniosek o pomoc, przygotuj następujące informacje:

 • Aktualny numer telefonu pod jakim można się z Tobą skontaktować
 • Swój adres w czasie wybuchu klęski żywiołowej oraz adres obecnego pobytu
 • Swój numer ubezpieczenia społecznego
 • Ogólny spis strat i szkód
 • Jeśli posiadasz ubezpieczenie, podaj numer polisy lub nazwisko agenta i/lub nazwę firmy ubezpieczeniowej

Kiedy tylko warunki na to pozwolą, należy przystąpić do uprzątania szkód. Rób zdjęcia, aby udokumentować szkody i zacznij sprzątać oraz dokonywać napraw, aby zapobiec dalszym szkodom. Zachowaj wszystkie rachunki za zakupy związane ze sprzątaniem i naprawą.

Firmy i mieszkańcy mogą składać wnioski online pod adresem disasterloanassistance.sba.gov. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej wypełnienia wniosku, zadzwoń pod numer 800-659-2955 lub wyślij e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov. SBA odpowiada na konkretne pytania związane z tym, jak pożyczka z tytułu klęski żywiołowej może pomóc poszkodowanym w odbudowie zniszczeń.

Najnowsze informacje znajdziesz pod adresem fema.gov/disaster/4614. Śledź konto FEMA Region 2 na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMAregion2.

Tags:
Ostatnia aktualizacja