U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Zespoły FEMA prowadzą ocenę sytuacji w powiatach objętych stanem klęski żywiołowej, w celu udzielenia pomocy ocalałym

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL NR 004
Release Date:
September 14, 2017

ATLANTA - Zespoły pomocowe FEMA prowadzą ocenę sytuacji w społecznościach Florydy, które ucierpiały w wyniku Huraganu IRMA.

Zespoły pracują w powiatach wyznaczonych przez rząd federalny jako tereny klęski żywiołowej, aby pomóc mieszkańcom zarejestrować się po pomoc w obliczu katastrofy oraz szybko określić i zareagować na pilne i pojawiające się potrzeby. Zespoły mogą też podać aktualny stan wniosku o pomoc oraz skierować po dodatkowe zasoby w społeczności w obliczu innych potrzeb.

Członków tych mobilnych zespołów można łatwo rozpoznać po osobistych identyfikatorach federalnych ze zdjęciem oraz odzieży FEMA.  Przypominamy mieszkańcom Florydy, aby wymagali okazania identyfikatorów ze zdjęciem przed podaniem swoich danych personalnych.

Inspektorzy budowlani, którzy są kontraktorami FEMA, będą także pracować w powiatach wyznaczonych jako tereny klęski żywiołowej przy inspekcjach szkód odniesionych przez osoby ocalałe, które już zarejestrowały się w systemie FEMA. Kiedy zakontraktowani przez FEMA inspektorzy przybędą do domu, będą oni posiadać widoczny urzędowy identyfikator ze zdjęciem. Jeśli identyfikator nie będzie widoczny, należy poprosić o jego okazanie. Pomoże to zapobiec oszustwom.

Należy pamiętać, że pracownicy FEMA nie domagają się ani nie przyjmują pieniędzy od osób ocalałych. Wiele uprawnionych pracowników związanych z pomocą po katastrofie może przybyć do Państwa domu, jak np. agenci ubezpieczeniowi, inspektorzy szkód oraz personel FEMA i Amerykańskiego Urzędu Małej Przedsiębiorczości (U.S. Small Business Administration).

Podajemy poniżej kilka wskazówek jak zabezpieczyć się przed oszustwem:

  • Prosić o okazanie identyfikatorów. Wszyscy przedstawiciele FEMA noszą federalny identyfikator ze zdjęciem. Koszula lub kurtka ze znakiem FEMA nie jest dowodem tożsamości.  W razie braku pewności lub zaniepokojenia dotyczącego osób, które napotykasz, skontaktuj się z lokalną policją.
  • Uważać na osoby chodzące od domu do domu. Osoby pukające do drzwi, gdzie są uszkodzone domy lub dzwoniące przez telefon do właścicieli i twierdzące, że są kontraktorami budowlanymi mogą być oszustami, szczególnie, jeśli proszą o dane personalne lub domagają się pieniędzy. Należy koniecznie sprawdzić federalny identyfikator personelu niosącego pomoc po katastrofie, który może pojawić się w domu.
  • Zespoły FEMA niosące pomoc ocalałym przebywają w społecznościach, które poniosły straty, przekazując informacje dotyczące pomocy po katastrofie oraz pomagając ocalałym ubiegać się o pomoc FEMA. Noszą oni na sobie koszulki FEMA oraz federalne identyfikatory ze zdjęciem.  Zespoły pomocy ocalałym po katastrofie nigdy nie domagają się ani nie przyjmują pieniędzy za swoje usługi.
  • FEMA nie ma “zaaprobowanych” kontraktorów. Należy strzec się kontraktorów, którzy twierdzą, że są związani z FEMA. Nie podpisuj żadnych dokumentów, których nie rozumiesz, ani umów zawierających puste miejsca do wypełnienia.
  • Powtarzamy, pracownicy federalni nie domagają się ani nie przyjmują pieniędzy. Personel FEMA nigdy nie pobiera opłat od wnioskodawców za pomoc po katastrofie, inspekcje ani pomoc w rejestracji.

Jeśli wiesz o przypadku oszustwa, marnotrawstwa, nadużycia lub podejrzewasz niewłaściwe zarządzanie operacjami pomocowymi po katastrofie, zadzwoń do gorącej linii „FEMA Disaster Fraud Hotline”: 866-720-5721.

Zawsze korzystaj z usług licencjonowanych i posiadających zabezpieczenie kontraktorów oraz wymagaj okazania uwierzytelnień. O ile to możliwe, korzystaj z usług kontraktorów z Florydy. Można zweryfikować licencję kontraktora ze stanu Floryda online na stronie Department of Business and Professional Regulation. Nigdy nie płać z góry za pracę, która ma być wykonana. Jeśli chcesz wnieść skargę na osobę oferującą Ci usługi, skontaktuj się z Department of Business and Professional Regulation.

Powiaty w stanie Floryda objęte programem Pomocy Indywidualnej FEMA to: Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter i Volusia.

Osoby ocalałe, które poniosły uszkodzenia lub straty spowodowane przez Huragan Irma w wymienionych powyżej powiatach mogą rozpocząć ubieganie się o pomoc online na stronie www.DisasterAssistance.gov lub dzwoniąc do infolinii FEMA: 800-621-3362 połączenia głosowe, 711 i usługa przekazu video (VRS). Osoby ocalałe, które są głuche, słabosłyszące lub mające problemy z mową i korzystają z TTY, powinny zadzwonić pod nr: 800-462-7585. Linie telefoniczne są czynne od godz. 7 rano do 11 w nocy czasu ET do odwołania. Osoby ocalałe mogą też zarejestrować się po ściągnięciu mobilnej aplikacji FEMA mobile app.

10 września Floryda otrzymała federalną deklarację katastrofy dla Pomocy Indywidualnej w następujących powiatach: Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas i Sarasota. Wszystkie 67 powiatów w stanie Floryda zostało wyznaczonych do programu pomocowego Public Assistance Program (Kategorie A-G), w tym bezpośredniej pomocy federalnej.

11 września następujące powiaty zostały dodane do programu Pomocy Indywidualnej: Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, i St. Johns.

13 września następujące powiaty zostały dodane do programu Pomocy Indywidualnej: Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter i Volusia.

###

Misją FEMA jest okazanie wsparcia naszym obywatelom i ratownikom medycznym, w celu zapewnienia, że pracujemy razem, jako naród, aby zbudować, podtrzymać i usprawnić nasze możliwości przygotowania się, zapobiegania, reagowania, odbudowy i mitygowania wszelkich niebezpieczeństw.  

Pomoc w odbudowie po katastrofie jest dostępna bez względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego lub status ekonomiczny. Jeśli Ty lub znajoma osoba spotkała się z dyskryminacją, zadzwoń bezpłatnie do FEMA: 800-621-FEMA (3362). Usługa TTY: 800-462-7585.

Pomoc FEMA dotycząca tymczasowego miejsca zamieszkania oraz dotacji związanych z wydatkami na transport publiczny, kosztami medycznymi i dentystycznymi, kosztami pogrzebu nie wymagają składania indywidualnych wniosków o pożyczkę SBA. Jednakże osoby, które otrzymają wnioski o pożyczkę SBA, muszą złożyć je u urzędników pożyczkowych, aby zakwalifikować się na pomoc pokrywającą majątek osobisty, naprawę lub wymianę samochodu, oraz koszty przeprowadzki i składowania.

 

 

 

 

Tags:
Ostatnia aktualizacja March 18, 2021