मार्शल आगलागी तथा चट्याङ्गका साथको हुन्डरीको क्षवत-प्रभावित भएकाहरूका विवतत संघीय विपवि सहायताका लावग वििेदि वदि अब एक मवहिा बााँकी

Release Date Release Number
DR-4634-CO-NR-016

डेनभर – बाउल्डर काउन्टीका बाससन्दाहरू, जसले माशशल आगलागी तथा चट्याङ्गका साथको हुन्डरीको क्षसत वा नोक्सानहरू भोग्नुभएको छ, उहााँहरूलाई फीमा (FEMA) साँग सवपसि सहायता तथा अमेररकी साना व्यवसाय प्रशासन (U.S. Small Business Administration) बाट पाउने कम ब्याजी सवपसि ऋणका लासग आवेदन सदन अब एक मसहना समय बााँकी छ ।


व्यसिहरू तथा पररवारहरूका लासग फीमाको सवपसि सहायताको नगदमा सनम्न पनश सक्छन्:


▪ भाडा सहायता


▪ अत्यावश्यक घर मरमतहरू


▪ सनजी जेथा


▪ सबमाले क्षसतपूसतश नबेहोने सवपसिसम्बन्धी अरू खााँचोहरू


सनवेदन सदने म्याद माचश २, २०२२ सम्म हो ।


सवपसि सहायता भनेको सबमाको सवकल्प होइन र सवपसिले गरेको सबै हासनहरूको क्षसतभरण गनश सक्दैन । उि सहायता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गनश र सवपसिपसछ पुन:सनमाशणका प्रयासहरूमा पूरकका रूपमा काम गनशका लासग हो ।

 


विपविबाट प्रभावित बाउल्डर काउन्टीका भाडािाला तथा घरधिीहरूले सहायताका लावग वििेदि वदि िा विति तररकामा आफ्िो वििेदिको वथथवत जााँच्ि सक्िुहुन्छ:


▪ अनलाइन DisasterAssistance.gov मा गएर ।


▪ ८००.६२१.३३६२ (800.621.3362) फोन गरेर । फोनमा कुरा गने व्यसिहरू धेरै भाषा बोल्नेहरू हुनुहुन्छ । सनाःशुल्क फोन नम्बर पवशतीय प्रामासणक समय (एमएसटी) अनुसार हरेक सदन सबहान ५ बजेदेसख राती ९ बजेसम्म खुला हुन्छ । यसद तपाईं सभसडयो ररले सेवा (VRS), क्याप्शन टेसलफोन सेवा वा अन्य जस्ता ररले सेवा प्रयोग गनुशहुन्छ भने उि सेवाका लासग फीमालाई नम्बर सदनुहोस् ।


१७५५ एस. पवललक रोड, लावफयट, कोलोराडो (1755 S. Public Road, Lafayette, Colorado) सस्थत सवपसि पुन:सनमाशण केन्र (Disaster Recovery Center) गएर । सेवा समय सोमबारदेसख शसनबार पवशतीय प्रामासणक समय (एमएसटी) अनुसार सबहान ९ बजेदेसख सााँझ ५ बजेसम्म (आइतबार बन्द रहने) । फीमा कायशक्रमका सवशेषज्ञहरू सनवेदन र पुनाःसनमाशण प्रसक्रयाहरूसम्बन्धी प्रश्नहरूका उिर सदन उपलब्ध हुनुहुन्छ ।


▪ स्माटशफोन (Smartphone) हरूका लासग बनाइएको फीमा मोबाइल याप (FEMA mobile app) डाउनलोड गरेर ।


जब तपाईंले सहायताका लावग आिेदि वदिुहुन्छ, त्यसबेला विति जािकारीहरू हातोहात (तयारी) अिथथामा राख्िुहोस्:


▪ असहलेको फोन नम्बर जसमा तपाईंलाई सम्पकश गनश ससकन्छ ।


▪ सवपसिका बेलाको तपाईंको ठेगाना र तपाईं असहले बस्दै आएको ठेगाना ।


▪ तपाईंको सोसल सेक्युररटी नम्बर (वा यसद तपाईंको छैन भने सवपसिका बेला तपाईंसाँग बस्ने अमेररकी नागररक नाबासलग (नानी) को सोसल सेक्युररटी नम्बर)


▪ क्षसत तथा नोक्सानहरूको सरसरती बनाएको सूची ।


▪ यसद तपाईं सोझै बैंक खातामा जम्मा गनश चाहनुहुन्छ भने बैंकसम्बन्धी जानकारी ।


▪ यसद सबमा गररएको छ भने सबमा नीसत नम्बर वा उि सबमाका प्रसतसनसध र / वा सबमा कम्पनीको नाम ।


धेरै जािकारीीः


माशशल आगलागी तथा बाउल्डर काउन्टीमा भएको चट्याङ्गका साथको हुन्डरीले गरेको क्षसतको पुनाःसनमाशणबारे धेरै जानकारीका लासग, फीमाको सवपसिसम्बन्धी वेबपेज https://www.fema.gov/disaster/4634 मा, कोलोराडोको आन्तररक सुरक्षा तथा आपतकालीन व्यवस्थापन सवभागको वेबपेज https://dhsem.colorado.gov/ वा बाउल्डर काउन्टीको वेबपेज https://www.bouldercounty.org/disasters/wildfires/marshall/ हेनुशहोस् । साना व्यवसाय प्रशासनसम्बन्धी जानकारीका लासग https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/ हेनुशहोस् ।

Tags:
पछिल्लो अपडेट