ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ຈະຊ່ວຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານທໍ່ນັ້ນ

Release Date:
April 26, 2023

ສຳລັບຄອບຄົວແລະຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມໍລະສຸມແລະພາຍຸທໍນາໂດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ 31 ມີນາ ຫາ 1 ເມສາ 2023, ໂຄງການສຳລັບບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນຂອງ FEMA ແມ່ນໂຄງການດຽວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນເມື່ອເກີດໄພພິບັດ. ແຕ່ໂຄງການນີ້ກໍມີຂໍ້ຈຳກັດ. ເປັນໂຄງການທີ່ຢື່ນມືມາຊ່ວຍເພື່ອຟື້ນຟູທໍ່ນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະໃຫ້ເງິນຊົດເຊຍສຳລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສູນເສຍໄປ.   

 • ບຸກຄົນແລະຄອບຄົວທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຄົາຕີ້ Cannon, Hardeman, Hardin, Haywood, Lewis, Macon, McNairy, Rutherford, Tipton ແລະ Wayne ສາມາດສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ໄດ້.
 • ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ທ່ານອາດໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນທີ່ຈຳກັດຊຶ່ງເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການສ້ອມແປງເຮືອນທີ່ເປັນບ່ອນອາໄສຫຼັກແລະ/ຫຼືສ້ອມແປງແລະທົດແທນຊັບສິນສ່ວນຕົວທີ່ຈຳເປັນໃນກໍລະນີທີ່ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກການປະກັນໄພ. ເຮືອນຫຼັກທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໝາຍເຖິງເຮືອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ຫຼາຍກວ່າຫົກເດືອນໃນໜຶ່ງປີ.   
 • ບຸກຄົນແລະຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນສູງສຸດສຳລັບການສູນເສຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.   
 • ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດບໍ່ແມ່ນເງິນທີ່ມາແທນທີ່ການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ FEMA ນີ້ຈະຊ່ວຍໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານທໍ່ນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນປອດໄພ, ເຂົ້າຢູ່ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້. FEMA ຈະບໍ່ຊ່ວຍຈ່າຍສິ່ງທີ່ຖືກທຳລາຍຕາມມູນຄ່າທີ່ມີການປະກັນໄພໄວ້ ຫຼື ສຳລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.   
 • ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ເຊົ່າເຮືອນຈະຕ້ອງສົ່ງກ້ອບປີ້ຂອງການຕົກລົງກັບບໍລິສັດປະກັນໄພມາພ້ອມ ເພາະວ່າຕາມກົດໝາຍແລ້ວ FEMA ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພ ຫຼື ຈາກແຫຼ່ງອື່ນແລ້ວ ເຊັ່ນ ກອງທຶນຈາກຊຸມຊົນ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກໜ່ວຍງານຈິດອາສາຕ່າງໆ.    
 • ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານະການຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈະມີການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມສຳລັບແຕ່ລະກໍລະນີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງທີ່ເກີນເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນປອດໄພ, ເຂົ້າຢູ່ໄດ້ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ ຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນນີ້.   
 • ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, FEMA ຈະບໍ່ຈ່າຍເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍພາຍຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການຢູ່ອາໄສ. ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບໍລິເວນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ບໍລິເວນສວນ ຫຼື ອາຫານທີ່ບູດເນົ່າ ຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA.
 • ຜູ້ສະໝັກບາງຄົນອາດຖືກແນະນຳໃຫ້ໄປສະໝັກກູ້ຢືມເງິນສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດກັບຫ້ອງການບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງສະຫະລັດ. ມີເງິນກູ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳສຳລັບທຸລະກິດ, ອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ເຊົ່າເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດຈາກການປະກັນໄພ ຫຼື ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ.  
 • ຂໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານສະໝັກກູ້ຢືມເງິນສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດກັບ SBA ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ເງິນນັ້ນຫຼືບໍ. ຖ້າ SBA ບໍ່ສາມາດອະນຸມັດການສະໝັກຂອງທ່ານ, ໃນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ  SBA ຈະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການອື່ນໆຂອງ FEMA. ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ສົ່ງໃບສະໝັກ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຕັດສິດຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆຂອງ FEMA ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສ້ອມແປງລົດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນທີ່ຈຳເປັນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດອື່ນໆ.  
 • ສຳລັບການສະໝັກກັບ SBA ທາງອອນລາຍ ຫຼື ດາວໂຫຼດແອບ, ໃຫ້ໄປທີ່ https://DisasterLoanAssistance.sba.gov/. ທ່ານສາມາດໂທຫາສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງ SBA ໄດ້ທີ່ເບີ 800-659-2955 ຫຼື ອີເມວໄປທີ່ DisasterCustomerService@sba.gov ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ໃຫ້ເອກະສານໃບສະໝັກຂໍກູ້ຢືມເງິນສົ່ງໄປໃຫ້ທ່ານທາງໄປສະນີ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຫູໜວກ, ມີບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ ຫຼື ພິການດ້ານການເວົ້າ, ໃຫ້ກົດ 711 ເພື່ອຮັບບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບຣີເລ. ເອກະສານໃບສະໝັກທີ່ຂຽນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ສົ່ງໄປທີ່ U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155. ທ່ານຍັງສາມາດສະໝັກໄດ້ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ SBA ຫຼື ສົ່ງໃບສະໝັກຂໍກູ້ຢືມເງິນໄດ້ທີ່ສູນຟື້ນຟູທຸລະກິດ (Business Recovery Center). ໃຫ້ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າສູນໃດແດ່ທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ: https://www.fema.gov/press-release/20230421/its-important-return-your-sba-loan-application
 • ວັນສຸດທ້າຍໃນການສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA ແລະການກູ້ຢືມເງິນສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດແບບດອກເບ້ຍຕ່ຳແມ່ນວັນອັງຄານທີ 6 ເດືອນມິຖຸນາ 2023. ວັນສຸດທ້າຍໃນການສະໝັກກູ້ຢືມເງິນຈາກ SBA ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ສະຫະກອນກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານເສດທະກິດແມ່ນວັນຈັນທີ 8 ເດືອນມັງກອນ 2024
 • ການສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄພພິບັດຈາກ FEMA, ໄປທີ່ DisasterAssistance.gov, ໃຊ້ FEMA mobile app ຫຼື ໂທຫາສາຍດ່ວນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໄພພິບັດ (Disaster Assistance Helpline) ທີ່ເບີ 800-621-3362. ຖ້າທ່ານໃຊ້ບໍລິການຣີເລ ເຊັ່ນ Video Relay Service (VRS), ບໍລິການໂທລະສັບທີ່ມີໂຕໜັງສືສຳລັບຄົນພິການທາງຫູ ຫຼື ບໍລິການອື່ນໆ, ໃຫ້ທ່ານແຈ້ງໝາຍເລກຂອງທ່ານກັບ  FEMA ຕອນທີ່ທ່ານສະໝັກ. ຜູ້ຮັບໂທລະສັບສາຍດ່ວນເວົ້າໄດ້ຫຼາຍພາສາ ແລະ ສາຍດ່ວນນີ້ເປີດບໍລິການຈາກ 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ ທ່ຽງຄືນ ຕາມເວລາຂອງ Central Daylight ທຸກວັນ. ໃຫ້ກົດ 2 ສຳລັບພາສາສະເປນ. ກົດ 3 ສຳລັບນາຍພາສາທີ່ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ. 
 • ສຳລັບທ່ານທີ່ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ FEMA, ທ່ານສາມາດໄປທີ່ສູນຟື້ນຟູໄພພິບັດ. ສາມາດເລືອກສະຖານທີ່ໄດ້ຈາກບ່ອນນີ້:  https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator
 • ສຳລັບວິດີໂອກ່ຽວກັບວິທີການສະໝັກສຳລັບຜູ້ໃຊ້ພາສາມື, ໄປທີ່ https://www.youtube.com/watch?v=LU7wzRjByhI&list=PL720Kw_OojlKOhtKG7HM_0n_kEawus6FC&index=6

ສຳລັບຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູລັດເທນເນສຊີຈາກພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງ, ລົມທີ່ພັດເປັນເສັ້ນກົງແລະພາຍຸທໍນາໂດ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ FEMA.gov/Disaster/4701. ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ TN.gov/TEMA; Twitter.com/TEMA, Facebook.com/TNDisasterInfo, @FEMARegion4/Twitter ແລະ Facebook.com/FEMA.

Tags:
Last updated