Εκθέσεις και ανακοινώσεις: Καταστροφή 4615

Προκαταρκτικές εκτιμήσεις ζημιών

Κανένα.