Mangala iti Balakad iti Panagtarimaan, Panagbangon Manen iti Maui Agingga iti Sept. 23

Release Date Release Number
DR-4724-HI NR-016
Release Date:
Septiembre 13, 2023

HONOLULU – Bayat ti panagsagsagana dagiti taga-Maui a mangtarimaan, mangbangon manen ken mang-retrofit kadagiti pagtaenganda kalpasan ti uram iti kabakiran idi Agosto 8, nakitinnulong ti FEMA iti Home Depot sadiay Kahului tapno mangipaay iti libre nga impormasion ken tips no kasano a napigpigsa ken nataltalged dagiti pagtaengan. 

Adda dagiti espesialista ti FEMA a mangsungbat kadagiti saludsod ken mangitukon kadagiti tip iti panangpasayaat iti pagtaengan ken napaneknekan a pamay-an tapno makatulong a manglapped wenno mangkissay iti pannakadadael gapu kadagiti didigra. Kaaduan nga impormasion ket nairanta kadagiti sapasap a kontraktor wenno dagidiay kayatda nga aramiden dayta para iti bagbagida. 

Mabalin nga adda dagiti espesialista iti alas 7 ti bigat agingga iti alas 5:30 ti malem Sept. 13 agingga iti Sept. 23, malaksid iti Domingo, iti daytoy a lokasion: 

Ti Home Depot 

100 Pakaula Street 

Kahului, HI 96732 

Para iti kaudian nga impormasion maipapan kadagiti panagregget a mangpaimbag iti uram iti kabakiran ti Maui, bisitaen ti mauicounty.gov ken fema.gov/disaster/4724 . Suroten ti FEMA iti social media: @FEMARegion9 ken facebook.com/ babai nga

Tags:
Kaudian a nabalbaliwan