Ronluial:Elane abolkeijen eo ao rejjab boke, ejjelok men en imaron kommane.

Fact

Ejjab mool menin. Aolep rikanne abolkeijen remaron komman aer appeal. Leta in komman oktak in jemlok eo ej juon am ien kwalok nan FEMA etke kwar jab erra ilo jemlok eo rekar lewaj. Komaron jilkinlok melele ko rekaal ak kakobaba in melele im kajjitok FEMA nan ukot jemlok in uaak eo aer. Kwoj aikuij meili ak lelok leta eo am emoj jaini ilowaan 60 raan jen ien eo ekar iwoj leta eo nan ippam.

Kojjela eo eliktata