Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

July 9, 2013
News Release
ניו יורק – לבקשתה של מדינת ניו יורק, אישרה הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי אסון הארכה של 30 יום לתוכנית 'סיוע במגורים זמניים' (תוכנית TSA) , שמאפשרת לניצולי הוריקן סנדי זכאים, שאינם יכולים לשוב לבתיהם, להתגורר במלונות משתתפים. תאריך היציאה של תוכנית TSA נדחה ל-6 באוגוסט, 2013. FEMA תתקשר לזכאים להארכה החדשה כדי להודיע להם על תאריך היציאה החדש.
May 29, 2013
News Release
   ניו יורק–  הסוכנות הפדראלית לניהול מקרי חירום בארצות הברית אישרה את בקשתה של מדינת ניו יורק להאריך ב -39 יום את תוכנית הסיוע להענקת מקלטי מעבר, אשר יאפשרו לזכאים מבין ניצולי סופת ההוריקן סנדי, שנבצר מהם לחזור לבתיהם, לשהות בבתי מלון המשתתפים בתוכנית. בתוכנית הסיוע להענקת מקלטי מעבר ניתנה הארכה למועד הפינוי עד 7 ביולי 2013 . FEMA תתקשר לפונים
May 10, 2013
News Release
מחלקה לעניינים פנימיים, הוריקן סנדי ניו יורק FEMA בעקבות האסון, חשוב לקהילות לא רק לבנות מחדש, אלא לבנות מחדש בצורה בטוחה וחכמה יותר. בסוכנות מסייע לקהילות לשקם בצורה חכמה יותר. המטרות (MAT) הפדרלית לניהול החירום, צוות הערכת גורמים מקלים העיקריות הן לבדוק את המבנים והתשתיות, לבצע ניתוחים הנדסיים כדי לקבוע סיבות לכישלון והצלחת מבניים, ולהמליץ על פעולות שממשלות מקומית, המדינה, ענף הבנייה וארגוני קוד בנייה יכולים לנקוט כדי להפחית את הנזקים העתידיים ולהגן על חייהם ונכסיהם באזורי סיכון.
May 8, 2013
News Release
עם שוך ההוריקן סנדי, הגישו אלפים מתושבי מדינת ניו יורק תביעות לביטוח נגד שיטפונות. בעוד שרבים מבעלי הפוליסות זכו להסדרים משביעי רצון, ייתכן שהיו כאלה גם שלא זכו לכך. על בעלי פוליסות שתביעותיהם פתוחות עדיין לשקול לנקוט את הצעדים הבאים: למלא את המקומות הריקים  אם לא עשית זאת עדיין, ספק תמונות של רכוש שלך שניזוק, לרבות חפצים שנזרקו, תמונת על נזק מבני ומפלסי מים עומדים.
May 8, 2013
News Release
יום שלישי, אפריל 16 WEB POST שותפים ומתנדבים פדרליים עדיין נמצאים בניו יורק ,FEMA ושותפיה, ובכלל זה מנהל העסקים הקטנים בארה"ב FEMA , למרות שהמועד האחרון לרישום באפריל 13 עבר וסוכנויות רבות, מתנדבים להישאר בניו יורק וימשיכו לסייע לניצולים עד שהעבודה תסתיים. FEMA להישאר בקשר עם במקרה של FEMA- בזמן שתהליך ההתאוששות נמשך, ניצולי הוריקן סנדי צריכים להודיע ל

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top