Main Content

Emergency Preparedness Materials in Tagalog (Families, Pets, Seniors, Disabled, Businesses) (9)

Cover Image for Emergency Preparedness Materials in Tagalog (Families, Pets, Seniors, Disabled, Businesses) album
Emergency preparedness materials in Tagalog on the importance of emergency preparedness, before, during and after a disaster. Including information on families, pets, seniors, individuals with disabilities, and businesses.
Collection Created:
十二月 16, 2013
RSS Feed
 • Preparing Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language

  Maghanda na Ngayon na Tatlong-tupi. Puno ng kulay, baliktarang tatlong-tuping pulyeto na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagiging handa para sa mga Amerikano at ang kanilang mga pamilya.
 • Family Emergency Plan - Tagalog

  Tiyaking ang iyong pamilya ay mayroong plano kung sakaling magkaroon ng emergency. Bago mangyari ang isang emergency, mag-uusap-usap at magpasya kung paano ninyo matatawagan ang isa’t isa, saan pupunta at ano ang gagawin sa oras ng emergency. Magtabi ng kopya ng planong ito sa iyong emergency supply kit o sa ibang ligtas na lugar na inyong ma-access sa oras ng sakuna. (Make sure your family has a plan in case of an emergency. Before an emergency happens, sit down together and decide how you will get in contact with each other, where you will go and what you will do in an emergency. Keep a copy of this plan in your emergency supply kit or another safe place where you can access it in the event of a disaster.)
 • Family Emergency Plan - Tagalog Language

  Maghanda na Ngayon na Tatlong-tupi. Puno ng kulay, baliktarang tatlong-tuping pulyeto na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagiging handa para sa mga Amerikano at ang kanilang mga pamilya.
 • Preparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Tagalog Language

  Ready para sa mga Taong May Kapansanan at mga Espesyal na Pangangailangan. Puno ng kulay, baliktaran na apat na tuping pulyeto na may mga partikular na impormasyon sa mga Amerikanong may kapansanan at ibang natatanging pangangailangan kaugnay ng pagiging handa sa emergency.
 • Preparing Makes Sense For Older Americans. Get Ready Now. - Tagalog Language

  Ready para sa mga Nakakatandang mga Amerikano Apat na tupi. Puno ng kulay, baliktarang apat na tuping pulyeto na may mga impormsyon na partikular sa Mga Nakakatandang Amerikano at mga tip sa paghahanda para sa mga emergency na sitwasyon.
 • Preparing Your Pets for Emergencies Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language

  May Saysay Ang Paghahanda ng Iyong mga Alagang Hayop Para sa mga Emergency. Maghanda na Ngayon. Kung ikaw ay tulad ng mga milyon-milyong may-ari ng alagang hayop sa buong bansa, ang iyong alagang hayop ay mahalagang miyembro ng inyong sambahayan. Ang posibilidad na ikaw at ang iyong mga alagang hayop ay makaligtas sa oras ng isang emergency tulad ng sunog o baha, buhawi o pag-atake ng terorista ay depende sa iyong pagpaplano ngayon para sa oras ng isang emergency. Ilan sa mga bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa hindi inaasahan, tulad ng pagbuo ng emergency supply kit para sa alagang hayop at pagtatag ng buddy system sa pangangalaga ng hayop, ay pareho rin sa anumang emergency. Kung nagdesisyon mang manatili sa isang emergency o lumikas sa isang mas ligtas na lugar, kailangan mong magkaroon ng plano nang mas maaga para sa iyong mga alagang hayop. Pakatandaan na ang pinakamabuti para sa iyo ay ang karaniwang pinakamabuti rin para sa iyong mga alagang hayop.
 • Every Business Should Have a Plan - Tagalog Language

  Ready Negosyo Apat-na-tupi. Puno ng kulay na apat na tupi na nagbibigay ng mga tip sa pagiging handa ng negosyo sa panahon ng emergency.
 • Emergency Supply List - Tagalog Language

  Mga Inirerekomendang Gamit na Isasama sa Basic Emergency Supply Kit - Isang pangmalawakang listahan ng mga iminungkahing materyales na gagamitin sa paghanda para sa mga emergency sa bahay ng isang tao at para sa kanilang mga pamilya.
 • Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Tagalog)

  Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids in Tagalog Language

  Tiyakin na may sapat kang mga supply na magtatagal nang hindi bababa sa tatlong araw. Isipin ang tinitirhan mo at mga pangangailangan niyo. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng malaking kit sa bahay, at mas maliit na nadadalang kit sa kotse o sa iyong lugar ng trabaho.