Michigan Severe Storms and Flooding

DR-4326-MI
Michigan

灾难期: 6月 22, 2017 - 6月 27, 2017

日宣布日期: 8月 2, 2017

当地资源

供资义务

个人协助 金额
住房援助 (HA) 总额 - 获批金额 $4,668,384.17
其他需求援助 (ONA) 总额 - 获批金额 $548,824.59
获批个人和家庭计划总额 $5,217,208.76
获批个人援助申请 1579

灾后恢复中心(DRC)列表

Nothing to show.
最近更新时间