U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa đóng cửa vào ngày lễ Martin Luther King Jr.

Release Date Release Number
January 12, 2018 NR-141

AUSTIN, Texas – Tất cả các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (Disaster Recovery Center, DRC) của Tiểu Bang/Liên Bang sẽ đóng cửa vào ngày lễ Martin Luther King Jr. hôm thứ Hai, 15 tháng 1. Các trung tâm sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba, ngày 16 tháng 1.

 

Các nạn nhân có thể đến bất kỳ DRC nào để được hỗ trợ. Có thể tìm địa điểm và giờ mở cửa của các trung tâm tại fema.gov/DRC hoặc bằng cách tải ứng dụng của FEMA về một thiết bị di động.

 

Trung Tâm Phục Hồi Doanh Nghiệp (Business Recovery Center, BRC) thuộc Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ và Trung Tâm Dịch Vụ Vay Sau Thảm Họa (Disaster Loan Outreach Center, DLOC) cũng sẽ đóng cửa ngày 15 tháng 1 và mở cửa trở lại vào ngày 16 tháng 1.

 

Nhân viên SBA sẽ gặp riêng với các chủ doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê nhà để giải đáp các thắc mắc, giải thích về chương trình vay tiền sau thảm họa của SBA và đóng các hồ sơ vay tiền đã được phê duyệt. Tìm kiếm các địa điểm tại sba.gov/disaster.

 

Để biết thêm thông tin về cơn bão Harvey và quá trình phục hồi của Texas, hãy viếng trang web về thảm họa của cơn bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook tại http://www.facebook.com/FEMAharvey, tài khoản Twitter FEMA Region6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Texas tại www.dps.texas.gov/dem/

Last updated March 22, 2019