Main Content

Trợ Cấp & Các Chương Trình Hỗ Trợ dành cho Cá Nhân

Số Danh Mục Hỗ Trợ sau Thảm Họa của Liên Bang (CFDA) được cung cấp để giúp quý vị tìm thêm thông tin trên trang web của CFDA.

Hỗ Trợ sau Thảm Họa
(Số CDFA: 97.048, 97.049, 97.05)
Cung cấp tiền hoặc hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trong khu vực có tài sản đã bị hư hại hoặc phá hủy và có các tổn thất không được bảo hiểm bao trả.

Tư Vấn Khủng Hoảng
(Số CDFA: 97.032)
Cung cấp nguồn tài chính bổ sung cho các Tiểu Bang cho các dịch vụ tư vấn khủng hoảng ngắn hạn dành cho người bị ảnh hưởng trong các thảm họa được Tổng Thống công bố.

Dịch Vụ Pháp Lý Cho Thảm Họa
(Số CDFA: 97.033)
Cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các nạn nhân của thảm họa.

Chương Trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa
(Số CDFA: 97.034)
Cung cấp phúc lợi thất nghiệp và dịch vụ tái tuyển dụng cho các cá nhân đã bị thất nghiệp do thảm họa lớn.

Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia
(Số CDFA: 97.022)
Cho phép chủ sở hữu tài sản trong cộng đồng tham gia được mua bảo hiểm để phòng tránh thiệt hại do lũ lụt theo quy định quản lý đồng bằng cửa sông của Liên Bang và cộng đồng.

Xem tất cả các Trợ Cấp của FEMA

Last Updated: 
04/23/2014 - 14:39