Main Content

Tôi Có Thể Tìm Gia Đình của Mình Bằng Cách Nào?

Hệ Thống Quốc Gia Tìm Kiếm và Đăng Ký dành cho Gia Đình trong Trường Hợp Khẩn Cấp (NEFRLS) của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) giúp đoàn tụ gia đình khi các cá nhân bị chia cách trong thảm họa.

Hệ thống này cung cấp môi trường Web an toàn nơi những người sống sót và những người thân yêu của họ có thể trao đổi thông tin về vị trí của mình cũng như cung cấp tin nhắn cá nhân. FEMA cũng có trung tâm chăm sóc khách hàng để giúp đỡ những người không truy cập được Internet.

Để hỗ trợ trẻ dưới 21 tuổi đoàn tụ với cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của mình, FEMA sẽ phối hợp với Trung Tâm Quốc Gia bảo vệ Trẻ Em Bị Lạm Dụng và Mất Tích (NCMEC). Cá nhân muốn thông báo hoặc tìm kiếm trẻ mất tích do thảm họa cần gọi điện cho Trung Tâm Quốc Gia Tìm Kiếm Trẻ trong Trường Hợp Khẩn Cấp của NCMEC theo số1-866-908-9572.  NCMEC có nhân viên phục vụ 24 giờ/ngày.

Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ duy trì hệ thống An Toàn và Khỏe Mạnh, hệ thống dựa trên Web giúp đoàn tụ bạn bè và gia đình bị di chuyển chỗ ở do thảm họa. Để nói chuyện với ai đó tại Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ về một người bạn hoặc họ hàng bị thất lạc, vui lòng liên lạc với chi nhánh Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ địa phương nơi quý vị sinh sống hoặc đang ở (truy cập www.redcross.org để tìm một chi nhánh ở địa phương).


Hỗ Trợ Trẻ Em Đoàn Tụ Gia Đình sau Thảm Họa: Đã Công Bố Phương Pháp Tiếp Cận Trên Toàn Quốc

Ngày 3 tháng 11, Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), Trung Tâm Quốc Gia bảo vệ Trẻ Em Bị Lạm Dụng và Mất Tích (NCMEC), Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) và Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ (ARC) đã công bố Hỗ Trợ Trẻ Em Đoàn Tụ Gia Đình sau Thảm Họa: Phương Pháp Tiếp Cận Trên Toàn Quốc. Tài liệu này phản ánh nỗ lực đầu tiên của Quốc Gia chúng ta trong việc thiết lập một khuôn khổ và phương pháp tiếp cận trên toàn cộng đồng nhằm giúp trẻ em bị cách ly khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp do thảm họa được đoàn tụ gia đình. Hãy nhấp vào đây để truy cập tài liệu và tìm hiểu thêm.


Cơ Quan Đăng Ký dành cho Trẻ Vị Thành Niên Không Có Thân Nhân Đi Kèm

Trung Tâm Quốc Gia bảo vệ Trẻ Em Bị Lạm Dụng và Mất Tích (NCMEC) gần đây đã khai trương Cơ Quan Đăng Ký dành cho Trẻ Vị Thành Niên Không Có Thân Nhân Đi Kèm (UMR), cơ quan quốc gia đầu tiên của chúng ta được tạo ra nhằm hỗ trợ khả năng của NCMEC trong việc thu thập, lưu trữ, báo cáo và xử lý thông tin liên quan đến trẻ em bị cách ly do thảm họa. UMR sẵn có trong tất cả các thảm họa (không chỉ có thảm họa được Tổng Thống công bố) và có thể truy cập theo liên kết dưới đây  //umr.missingkids.com.

Last Updated: 
04/23/2014 - 15:41