Main Content

Sau Khi Quý Vị Nộp Đơn Đăng Ký nhận Hỗ Trợ

Step 1: Before You ApplyStep 2: Apply for AssistanceStep 3: After You Apply
 

Tôi đã nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ. Tôi phải làm gì tiếp theo?

 1. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tạo một tài khoản trực tuyến tại địa chỉ DisasterAssistance.gov để kiểm tra tình trạng đăng ký của quý vị, cập nhật thông tin bảo hiểm và ngân hàng của quý vị và bổ sung hoặc cập nhật thông tin liên lạc.  Quý vị cũng có thể xem và in thư từ FEMA.

  Quý vị không cần phải tạo một tài khoản để nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ của FEMA.
 1. FEMA sẽ gửi cho quý vị bản sao đơn đăng ký của quý vị, bản sao này sẽ được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ hoặc qua email trong Tài Khoản Hỗ Trợ Thảm Họa của quý vị nếu quý vị chọn nhận thư qua email.
 1. Nếu quý vị không có bảo hiểm để chi trả cho thiệt hại, hãy tham khảo bước 5.
 1. Nếu quý vị có bảo hiểm có thể chi trả cho thiệt hại, quý vị phải:
  • Nộp yêu cầu bảo hiểm của quý vị
  • Cung cấp cho FEMA thư quyết định (giải quyết hoặc từ chối) từ công ty bảo hiểm của quý vị
  FEMA sẽ xem xét các tài liệu quý vị đã nộp và sẽ liên lạc với quý vị.  Nếu thiệt hại của quý vị do lũ lụt gây ra quý vị có bảo hiểm lũ lụt, hãy tham khảo bước 5.
 1. Thanh tra viên sẽ liên lạc với quý vị để lên lịch xem xét thiệt hại của quý vị.

Lưu Ý Quan Trọng: Nếu quý vị được giới thiệu tới Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), quý vị sẽ nhận được đơn đăng ký của SBA mà quý vị phải điền và nộp lại để được xem xét nhận một số loại hình hỗ trợ của FEMA.

Tôi có thể dự kiến nhận hỗ trợ của FEMA khi nào?

 • Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ, FEMA sẽ gửi cho quý vị một tấm séc qua đường bưu điện hoặc sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của quý vị (bất kỳ phương thức nào quý vị đã chọn khi nộp đơn lần đầu tiên).  Quý vị cũng sẽ nhận được một lá thư mô tả số tiền sẽ được sử dụng cho loại hình hỗ trợ nào.
 • Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ, FEMA sẽ gửi cho quý vị một lá thư giải thích lý do.  Lá thư này cũng sẽ giải thích quyền nộp đơn kháng nghị của quý vị nếu quý vị không đồng ý với lý do được FEMA đưa ra.

Kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của tôi

Nếu quý vị đã tạo một tài khoản, quý vị có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị tại địa chỉ DisasterAssistance.gov. Gọi theo số 1-800-621-FEMA (3362).  Người nộp đơn về thảm họa bị khiếm ngôn hoặc khiếm thính và sử dụng TTY có thể gọi trực tiếp tới số 1-800-462-7585.  Người sử dụng 711 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm Video có thể gọi theo số 1-800-621-3362. Quý vi cũng có thể ghé thăm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa.

LƯU Ý: Sau khi nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ, vui lòng đợi 24 giờ trước khi kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của quý vị. Việc nộp đơn nhiều hơn một lần sẽ gây trì hoãn cho đơn đăng ký của quý vị.

Những Câu Hỏi Thường Gặp sau khi nộp đơn đăng ký nhận hỗ trợ

Last Updated: 
04/21/2014 - 11:18