Các Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa

Release Date Release Number
041
Release Date:
Tháng 10 26, 2023

LAKE MARY, Fla – Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa là địa điểm, bên trong các địa điểm cố định hoặc trong các lều bên ngoài, được lập ra tại các khu vực bị ảnh hưởng do thảm họa. FEMA phối hợp với quận để chọn những địa điểm thuận tiện cho người sống sót.

Tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa, người sống sót có thể:

  • Tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ thảm họa.
  • Nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa
  • Kiểm tra tình trạng đơn xin FEMA của họ
  • Được trợ giúp để hiểu các thông báo hoặc thư của FEMA.
  • Được giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ khác.
  • Gửi đơn khiếu nại quyết định của FEMA.
  • Gặp đại diện SBA để biết thông tin về tiền vay thảm họa.
  • Gặp đại diện cơ quan tiểu bang.
  • Gặp các chuyên gia giảm nhẹ nguy cơ để tìm hiểu cách tái thiết vững chắc hơn, ngăn ngừa hoặc giảm hư hại do các thảm họa trong tương lai.

Vào fema.gov/drc để tìm một trung tâm.

Vào Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (DRC): Tài Nguyên cho Quý Vị Sau Thảm Họa để xem video mô tả những dịch vụ có sẵn tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa.

Người khuyết tật có thể đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Họ có thiết bị kỹ thuật hỗ trợ giúp người sống sót sau thảm họa tương tác với nhân viên. Có thông dịch từ xa qua video và ngôn ngữ ký hiệu trực tiếp theo yêu cầu. Các trung tâm cũng có bãi đậu xe, đường dốc và phòng vệ sinh dễ ra vào.

Không cần phải đến trung tâm. Người sống sót có thể nộp đơn hoặc được trợ giúp khác bằng cách gọi 800-621-3362, vào disasterassistance.gov, hoặc sử dụng ứng dụng di động FEMA. Đường dây hoạt động mỗi ngày từ 7:00 sáng đến 10:00 tối. Giờ miền đông Có sẵn trợ giúp cho phần lớn các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, thì cho FEMA số điện thoại dùng cho dịch vụ này. Vào đường nối sau đây để xem video về cách nộp đơn xin: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Vào floridadisaster.org/updates/   và fema.gov/disaster/4734 để xem thông tin mới nhất về tiến trình phục hồi Florida sau Bão Idalia. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối