Không Đồng Ý với Quyết Định của FEMA? Quý Vị có Nhiều Lựa Chọn

Release Date Release Number
014
Release Date:
Tháng 10 22, 2021

BATON ROUGE, La. – Nếu không đồng ý với quyết định của FEMA về việc hỗ  trợ thảm họa, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại và xin FEMA xem xét lại trường hợp của mình.

Sau khi nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA, quý vị sẽ nhận thư của FEMA, giải thích quyết định của họ về tiêu chuẩn của quý vị và lý do họ lấy quyết định này. Hãy đọc lá thư cẩn thận vì thư này cho biết tại sao quý vị có thể không đủ tiêu chuẩn, và đề nghị quý vị nên làm gì để có thể thay đổi quyết định này.

Quý vị có thể cần cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu. Thí dụ như, FEMA không thể trợ cấp các quyền lợi trùng lặp với các nguồn khác, kể cả bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu hợp đồng bảo hiểm của quý vị không bao trả cho tất cả các nhu cầu thiết yếu của mình thì quý vị có thể nộp các tài liệu dàn xếp bảo hiểm cho FEMA xem xét.

Các thí dụ về thiếu giấy tờ có thể bao gồm chứng minh chỗ ở, bằng chứng làm chủ ngôi nhà bị hư hại hoặc bằng chứng cho thấy ngôi nhà bị hư hại là nơi cư ngụ chánh trước đây của quý vị khi thảm họa xảy ra.

Ngoài ra, nếu quý vị cho FEMA biết ngôi nhà của quý vị an toàn và có thể ở được khi nộp đơn, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi thì quý vị có thể liên lạc Đường Dây Trợ Giúp của FEMA bằng cách gọi số 800-621-3362 (TTY 800- 462-7585) để họ kiểm tra ngôi nhà của quý vị và xem xét lại việc hỗ trợ.

Khiếu Nại Quyết Định của FEMA

Mọi người đều có quyền khiếu nại quyết định của FEMA. Phải nộp thư khiếu nại bằng văn bản có chữ ký của người nộp đơn, trong vòng 60 ngày kể từ ngày đề trên lá thư quyết định. Trong thư khiếu nại, quý vị giải thích tại sao mình không đồng ý với quyết định. Nhớ bao gồm mọi thông tin yêu cầu và tài liệu hỗ trợ.

FEMA sẽ duyệt qua đơn khiếu nại và bất cứ tài liệu nào quý vị cung cấp. Đôi khi họ có thể sắp xếp một buổi kiểm tra khác. Nếu cần thêm thông tin, thì chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Một khi việc khiếu nại được duyệt xét – bao gồm gọi kiểm tra người thầu và những người khác để xác nhận – họ sẽ lấy quyết định về việc khiếu nại của quý vị.

Trong vòng 90 ngày nhận lá thư khiếu nại, FEMA sẽ thông báo cho quý vị trên văn bản về quyết định cho việc khiếu nại. Nhớ bao gồm các mục sau đây với đơn khiếu nại:

  • Họ tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại của người nộp đơn.
  • Địa chỉ của nơi cư ngụ chánh trước thảm họa của người nộp đơn
  • Chữ ký có ghi ngày của người nộp đơn
  • Số ghi danh của người nộp đơn (trên tất cả các trang)
  • Số tuyên bố thảm họa của FEMA—DR-4611 (trên tất cả các trang)

Nếu quý vị là người nộp đơn, nhưng không tự viết thư khiếu nại, thì quý vị cần bao gồm một văn bản cho phép người viết nhân danh quý vị.

Các thư khiếu nại và giấy tờ hỗ trợ có thể được tải lên nhanh chóng vào trương mục của quý vị tại DisasterAssistance.gov hoặc gởi điện sao (fax) đến số 800-827-8112. Nhớ phải có tờ bìa khi gởi tất cả các giấy tờ cùng với thư quyết định của FEMA.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa khi có nhân viên trợ giúp quý vị, để bảo đảm bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết. Quý vị có thể tìm trung tầm gần mình nhất bằng cách vào mạng lưới www.FEMA.gov/DRC

Quý vị cũng có thể gởi đơn khiếu nại đến:

FEMA National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 10 25, 2021