U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Chỉ Dẫn Miễn Phí để Xây Cất Lại tại Tiệm Lowe’s ở Thibodaux

Release Date Release Number
013
Release Date:
October 20, 2021

BATON ROUGE, La. – Quý vị muốn sửa chữa hoặc xây cất lại ngôi nhà của mình? Người sống sót thảm họa đang sửa lại ngôi nhà cửa mình sau bão Ida, có thể đến Lowe’s ở Thibodaux trong tuần này để nói chuyện với chuyên gia giảm thiểu thiệt hại của FEMA về những hư hại của họ và bàn thảo cách sửa chữa tốt nhất cho ngôi nhà.

Chuyên gia cố vấn về giảm thiểu thiệt hại sẽ chỉ dẫn cách xây cất lại và bảo vệ ngôi nhà không bị hư hại từ thảm họa trong tương lai. Hầu hết thông tin cung cấp là để giúp thực hiện những công việc tự làm và các vấn đề tổng quát về nhà thầu. Chuyên gia giảm thiểu thiệt hại của FEMA sẽ có mặt từ 8:00 sáng đến 6:30 chiều. Thứ Hai–Thứ Bảy tại:

Lowe's Home Improvement

614 N. Canal Blvd.

Thibodaux, LA  70301

Các chuyên gia cũng có thể giúp trên Đường Dây Giảm Thiểu Thiệt Hại 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487, gởi điện thư (email) đến FEMA-LAMit@fema.dhs.gov  hoặc vào mạng lưới https://fema.connectsolutions.com/lamit, https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit cho tiếng tây Ban Nha hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-vie-mit cho tiếng Việt.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc trên Facebook tại facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối October 21, 2021