U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Chúng Tôi Cần Quý Vị Giúp Đỡ nhưng Nên Quyên Tặng và Làm Việc Thiện Nguyện Đúng Cách

Release Date Release Number
DR-4611-LA NR-011
Release Date:
October 9, 2021

BATON ROUGE, La. – Sự rộng lượng to lớn của tiền quyên tặng từ các tư nhân và người thiện nguyện giúp rất nhiều cho việc phục hồi các cộng đồng ở Louisiana sau cơn bão Ida. Những nỗ lực này nâng cao khả năng của chính quyền địa phương, tiểu bang và bộ lạc, cùng những người sống sót trong suốt quá trình phục hồi, có thể kéo dài nhiều tháng, ngay cả nhiều năm.

Người thiện nguyện nên làm việc chung với cơ quan ứng phó hoặc trợ giúp để chắc rằng nỗ lực của họ sẽ giúp những người cần được giúp đỡ nhất. Nếu chưa liên lạc được với một tổ chức, thì quý vị có thể vào mạng lưới Người Thiện Nguyện Louisiana (Volunteer Louisiana) tại volunteerlouisiana.gov để tìm cơ hội tình nguyện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng.  Volunteer Louisiana giúp tổ chức làm việc thiện nguyện và hỗ trợ phối hợp những người tình nguyện tự ý trong lúc thảm họa.

Chúng tôi cũng cần sự đóng góp về tiền lạc quyên. Số lượng đóng góp nhanh chóng và bất ngờ có thể vượt quá nhu cầu của cộng đồng hoặc buộc lực lượng lao động hạn chế của tổ chức cứu trợ phải lo quản lý hàng hóa được quyên góp thay vì phục vụ cho nhu cầu của người sống sót. Đặt mục tiêu vào tiền lạc quyên của quý vị sẽ cải tiến sự phối hợp với các tổ chức cứu trợ thảm họa và các quản lý khẩn cấp tại địa phương và tiểu bang, để giúp đỡ đúng cho người nào cần.

Vì vậy, chúng tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để giúp đỡ người sống sót thảm họa là quyên góp tiền mặt được khấu trừ thuế, cho các tổ chức từ thiện tự nguyện, tín ngưỡng và dựa vào cộng đồng đáng tin cậy. Điều này sẽ giúp họ dễ mua vật liệu hoặc cung cấp dịch vụ cần thiết nhất cho người sống sót.

Cách dễ nhất để giúp đỡ là quyên góp tiền mặt. Quyên góp tiền mặt cho các tổ chức tình nguyện rất tốt vì một số lý do:

  • Việc quyên góp tiền mặt giúp các tổ chức cứu trợ và ứng phó thảm họa có kinh nghiệm hoạt động và có nguồn tài nguyên ổn định và dịch vụ cần thiết cho người sống sót hồi phục.
  • Khi các tổ chức hoặc người sống sót mua hàng hóa hoặc dịch vụ tại địa phương, họ sẽ đem lại tiền vào nền kinh tế địa phương để giúp các doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn.
  • Số tiền này hỗ trợ những người ứng phó trong khu vực bị thảm họa, tập trung vào ứng phó và phục hồi thay vì đi thâu thập, phân loại và chuyên chở hàng hóa quyên góp mà cộng đồng không cần.

Nhớ chỉ quyên góp cho các tổ chức có uy tín để bảo đảm số tiền của quý vị được sử dụng đúng cách. Quý vị có thể vào mạng lưới của Volunteer Louisiana tại volunteerlouisiana.gov/donate và National Voluntary Organizations Active in Disaster (NVOAD) tại www.nvoad.org, để tìm danh sách của các tổ chức có uy tín.

 

 

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối October 12, 2021