Nếu Bảo Hiểm Không Bao Trả Tổn Thất, thì Có Thể Tìm Trợ Giúp từ Các Nguồn Khác

Release Date Release Number
010
Release Date:
Tháng 10 7, 2021

NEW YORK – Nhiều cư dân New York được bảo hiểm bao trả tổn thất do Bão Ida. Nhưng ngay cả mức bảo hiểm tốt nhất có khi cũng không đáp ứng được hết nhu cầu, do đó tiểu bang, liên bang và tổ chức phi lợi nhuận có nhiều chương trình để trợ giúp.

FEMA có thể gởi cho quý vị một lá thư biết quý vị không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ thảm họa liên bang hoặc yêu cầu thêm thông tin.

FEMA hỗ trợ người nộp đơn trả các phí tổn không được bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm thảm họa và cho các nhu cầu thiết yếu. FEMA đòi hỏi người nộp đơn thông báo tất cả các phần bảo hiểm bao trả bao gồm lũ lụt, chủ nhà, xe cộ, nhà di động, y tế, mai táng, v.v...

Người nộp đơn được bảo hiểm phải cung cấp tài liệu cho biết các phần tiền hoặc quyền lợi bảo hiểm trả, trước khi FEMA xem xét tiêu chuẩn cho các loại hỗ trợ có thể được bảo hiểm tư nhân bao trả.

Quý vị có thể nhận thư từ FEMA do:

  • Chỗ ở chưa được xác nhận;
  • Quyền sở hữu tài sản bị thiệt hại chưa được xác nhận;
  • Bằng chứng danh tính chưa được xác nhận;
  • FEMA không nhận được tài liệu tiền bảo hiểm trả.

Quý vị nên đọc kỹ thư để có thể cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu FEMA yêu cầu.

Chuẩn bị sẵn số ghi danh FEMA rồi gọi đến Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (711/VRS) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về lá thư hoặc về quyết định của FEMA. Đường dây hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, 7 ngày một tuần, và tổng đài có thể kết nối quý vị với một chuyên gia nói được ngôn ngữ của quý vị. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm, như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

Theo luật liên bang, FEMA không thể trả tiền cho những người hoặc gia hộ đã được bảo hiểm bao trả tổn thất.

Nếu quý vị có bảo hiểm, thì nên liên lạc với hãng bảo hiểm để nộp đơn xin bồi hoàn ngay và yêu cầu các tài liệu nêu rõ phạm vi bảo hiểm, quyền lợi và tiền trả, tài liệu chi tiết nêu chính xác những gì được bảo hiểm và được trả tiền theo yêu cầu bồi hoàn. Sau đó gởi thông tin đến FEMA, Individuals & Households Program, National Processing Service Center (Chương Trình Cá Nhân & Gia Hộ, Trung Tâm Dịch Vụ Cứu Xét Quốc Gia) P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055 hoặc điện sao đến số 800-827-8112. Nhớ ghi số ghi danh FEMA của quý vị trên tất cả các tài liệu.

Quý vị có thể khiếu nại bất kỳ quyết định nào trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thư quyết định của FEMA. Tìm các hướng dẫn về khiếu nại trong lá thư của FEMA.

Nếu quý vị có nhận đơn xin vay từ Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ, chúng tôi rất khuyến khích quý vị điền đơn rồi gởi lại. Đây là bước cần thiết được cứu xét các hình thức hỗ trợ thảm họa khác. Quý vị có thể nộp đơn xin SBA tại https://DisasterLoanAssistance.sba.gov hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của SBA theo số 800-659-2955 để biết thêm thông tin. Quý vị cũng có thể đến bất kỳ Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa nào. Tìm các trung tâm này tại DRC Locator (fema.gov).

Ngày hết hạn để nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA là ngày Chủ Nhật, 5 tháng Chạp.

Vào https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-05/FloodInsuranceRequirements-080119.pdf để xem thông tin về các đòi hỏi bảo hiểm lũ lụt cho người nhận hỗ trợ thảm họa liên bang. Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov và bấm vào “Information” (Thông tin) để có thêm các nguồn tham khảo trực tuyến cũng như tải xuống các tập sách nhỏ của FEMA.

Vào mạng lưới https://www.211nys.org/contact-us hoặc gọi 211 để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Nếu là cư dân thành phố New York, gọi 311.

Cơ Quan Dịch Vụ Bệnh Tâm Thần và Cai Nghiện (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) thuộc Bộ Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh Hoa Kỳ (U.S. Department of Health and Human Services) đã mở lại đường dây giúp đỡ Hoàn Cảnh Khó Khăn do Thảm Họa. Có điện thoại miễn phí, đa ngôn ngữ và hỗ trợ khi khủng hoảng, 24/7, theo số 800-985-5990 cho người sống sót sau thảm họa đang bị đau khổ. Người dùng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ có thể liên lạc với đường dây trợ giúp qua điện thoại ghi hình theo số 800-985-5990 hoặc chọn “ASL Now” (Dùng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ) ở phía bên phải của mạng lưới tại Disaster Distress Helpline-ASL Now.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối