U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Hỗ Trợ Bình Đẳng cho Tất Cả Người Sống Sót Thảm Họa

Release Date Release Number
010
Release Date:
October 1, 2021

FEMA và tiểu bang Louisiana cam kết hỗ trợ thảm họa cho người khuyết tật cùng các nhu cầu về chức năng và thích nghi. Hỗ trợ cũng có sẵn cho những người truyền đạt bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Một số người không bị khuyết tật nhưng có thể có tình trạng tạm thời hoặc lâu dài cũng cần được giúp đỡ thêm nhưng họ nghĩ là không cần xin giúp đỡ. FEMA hỗ trợ thêm cho người lớn tuổi, người không nói tiếng Anh, hoặc người gặp khó khăn về phương tiện di chuyển hoặc tài chánh. Nhớ trả lời “có” cho câu hỏi 24, về các nhu cầu chức năng trong đơn nộp với FEMA để xem chúng tôi có thể giúp hay không.

Cách Nộp Đơn

 

Cách nhanh nhất và dễ nhất để nộp đơn là vào mạng lưới Disasterassistance.gov/.

Người sống sót cũng có thể nộp đơn bằng cách gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362.

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ thì hãy chuẩn bị sẵn những thông tin sau đây:

 • Số điện thoại hiện dụng để liên lạc với quý vị
 • Địa chỉ của quý vị vào thời điểm xảy ra thảm họa và địa chỉ quý vị hiện đang ở
 • Số An Sinh Xã Hội của quý vị, nếu có
 • Danh sách liệt kê những hư hại và mất mát, nếu quý vị biết
 • Số hợp đồng bảo hiểm và tên người đại diện hoặc tên hãng

Chỗ ăn ở hợp lý

Nếu cần chỗ ở hoặc hỗ trợ tiện ghi do khuyết tật, hãy hỏi FEMA khi nộp đơn hoặc vào bất cứ lúc nào trong suốt quá trình hỗ trợ. Theo cách sau đây:

 • Gọi đường dây hỗ trợ thảm họa theo số 800-621-3362. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.
 • FEMA cũng có thể cung cấp thông ngôn viên, phụ đề trực tiếp, và thông tin trên các dạng thay thế như chữ in to, dạng âm thanh và điện tử. Cơ quan cũng cung cấp dịch vụ miễn phí để giúp mọi người trao đổi với nhân viên và hiểu rõ các chương trình của FEMA.  Các hỗ trợ bao gồm:
 • Thông tin có sẵn ở dạng điện tử trên mạng lưới của FEMA và truyền thông xã hội
 • Thông ngôn viên ra dấu Mỹ có chứng nhận
 • Thông ngôn viên đa ngôn ngữ có chứng nhận
 • Thông tin trên văn bản bằng nhiều ngôn ngữ khác

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối October 1, 2021