U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Xin Đọc Kỹ các Lá Thư Xác Định

Release Date Release Number
005
Release Date:
September 20, 2021

BROOKLYN, N.Y. -- Nếu quý vị đã ghi danh với FEMA và nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa sau ảnh hưởng còn lại của Bão Ida, quý vị có thể đã nhận một lá thư của FEMA qua đường thông thường của Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc qua điện thư (email).

Xin đọc kỹ thư này. Thư có thể bao gồm các thông báo về tiêu chuẩn và/hoặc yêu cầu thêm thông tin. Các thư Thông Báo về Tiêu Chuẩn cho người nộp đơn biết các loại hỗ trợ mà FEMA đã xác định quý vị đủ hoặc không đủ tiêu chuẩn để nhận, số tiền hỗ trợ FEMA cung cấp cho mỗi nhu cầu đủ tiêu chuẩn, các lý do quý vị không đủ tiêu chuẩn, giải thích tiến trình khiếu nại, và các thông tin then chốt khác liên quan đến hỗ trợ thảm họa, bao gồm cả việc sử dụng đúng cách số tiền này.

Nếu thư cho biết là quý vị không đủ tiêu chuẩn, điều này không phải lúc nào cũng là tuyên bố cuối cùng. Nếu không đồng ý với quyết định về tiêu chuẩn của FEMA, quý vị có thể khiếu nại quyết định đó. FEMA cứu xét đơn khiếu nại trên văn bản của người nộp đơn và giấy tờ nhận từ người nộp đơn để hỗ trợ cho việc khiếu nại. Sau khi cứu xét, FEMA sẽ gởi quyết định trên văn bản đến quý vị hoặc yêu cầu thêm thông tin. Nếu FEMA vẫn giữ quyết định sau khi quý vị khiếu nại, thì quyết định của FEMA được coi là quyết định cuối cùng và thường là họ sẽ không cứu xét lại nữa.

Có thể là quý vị chỉ cần cung cấp thêm thông tin. Cũng có thể là:

 • Quý vị không chứng minh được ngôi nhà bị hư hại là nơi cư ngụ chánh của quý vị ngay lúc bị thảm họa, hoặc quý vị đang cư ngụ trong ngôi nhà vào lúc đó. Gần đây FEMA vừa mở rộng các loại tài liệu FEMA sẽ chấp nhận để hỗ trợ cho yêu cầu của quý vị.
 • Đơn xin vay tiền thảm họa từ Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration) chưa được trả lời. Đơn này được dùng để xem quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho các chương trình trợ cấp hoặc hỗ trợ khác không.  Họ sẽ loại bỏ đơn xin hỗ trợ của quý vị nếu quý vị không gởi lại đơn xin và quý vị cũng có thể không phải nhận vay tiền nếu họ cho quý vị vay.

Nếu không đồng ý với quyết định về tiêu chuẩn của FEMA, quý vị có thể khiếu nại quyết định đó. FEMA cứu xét đơn khiếu nại trên văn bản của người nộp đơn và giấy tờ nhận từ người nộp đơn để hỗ trợ cho việc khiếu nại. Sau khi cứu xét, FEMA sẽ gởi quyết định trên văn bản đến quý vị hoặc yêu cầu thêm thông tin Nếu FEMA vẫn giữ quyết định sau khi quý vị khiếu nại, thì quyết định của FEMA được coi là quyết định cuối cùng và thường là họ sẽ không cứu xét lại nữa. Quý vị có thể khiếu nại tiêu chuẩn của mình, số tiền hay loại giúp đỡ đã cung cấp, từ chối đơn nộp trễ, yêu cầu hoàn trả tiền, hay việc tiếp tục giúp đỡ. Quý vị phải gởi đơn khiếu nại đến FEMA và có đóng dấu bưu điện trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận thư quyết định. Hãy làm theo các bước sau đây để khiếu nại:

 • Giải thích (các) lý do quý vị khiếu nại, và có chữ ký của người nộp đơn hoặc người được người nộp đơn cho phép nhân danh họ hành động.
 • Bao gồm họ tên của quý vị, ngày sanh, địa chỉ hiện tại, số thảm họa, và số ghi danh với FEMA.
  • Nhớ đề ngày và ký tên vào lá thư. Bao gồm chín chữ số của con số ghi danh FEMA trên mỗi trang.
  • Chữ ký của người nộp đơn phải bao gồm một trong các điều sau đây: Ấn dấu công chứng; hoặc tuyên bố “Tôi, ký tên dưới đây, tuyên bố theo hình phạt khai man rằng những điều tôi nói bên trên là đúng và chính xác.”
 • Gởi lá thư đến FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055
 • Hoặc gởi mẫu qua điện sao (fax) đến số 800-827-8112.
 • Các thư khiếu nại và tài liệu hỗ trợ có thể được tải lên đến trương mục của quý vị tại DisasterAssistance.gov nếu quý vị đã thiết lập trương mục cho mình rồi.
 • Nếu có thắc mắc về lá thư hoặc toàn bộ tiến trình khiếu nại, quý vị có thể vào DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc bằng cách gọi số 800.621.3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua điện thoại viđêo, InnoCaption, hoặc CapTel, hãy cho FEMA biết số dùng cho dịch vụ đó.  Tổng đài trực bảy ngày một tuần từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, giờ địa phương.
 • Vào mạng lưới www.fema.gov/disaster/4615 để biết thêm thông tin về nỗ lực phục hồi. Hãy theo chúng tôi trên twitter tại twitter.com/femaregion2 www.facebook.com/fema.

###

 

Tags:
Cập nhật lần cuối September 24, 2021