U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Gần Đến Hạn Chót Để Đăng Ký Trợ Giúp Do Cơn Bão Laura Với Cơ Quan FEMA

Release Date Release Number
NR 058

BATON ROUGE, La.  Những người thuê nhà và chủ nhà trong các quận hạt được chỉ định để được Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) trợ giúp sau cơn bão Laura có thể đăng ký nhận hỗ trợ cho đến ngày 27 tháng 11.

Hỗ trợ của liên bang bao gồm trợ giúp về nhà ở tạm thời, hỗ trợ cho thuê và sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị hư hỏng.

Ngoài ra, các khoản trợ cấp có thể được cung cấp để hỗ trợ các chi phí khác như chăm sóc y tế và nha khoa, chăm sóc trẻ em, chi phí tang lễ và mai táng, thay thế các vật dụng thiết yếu trong nhà, di chuyển và cất giữ, sửa chữa và dọn dẹp phương tiện.

Để xem quý vị có hiện đang sống ở một quận hạt được chỉ định hay không, hãy truy cập: https://www.fema.gov/disaster/4559/designated-areas.

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký để được hỗ trợ:

  • Gọi vào Đường Dây Trợ Giúp của Cơ quan FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585)
  • Truy cập trang mạng disasterassistance.gov/.
  • Để tìm một Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (DRC) có tính năng lái xe thông qua (drive-thru), quý vị có thể nhắn tin với cú pháp DRC và Mã Zip (ví dụ DRC 12345) và gửi đến số 43362.
  • Để nhận liên kết dùng để tải xuống Ứng dụng di động của Cơ quan FEMA:

○      Các thiết bị của hãng Apple: nhắn tin với từ khóa APPLE và gửi đến số 43362

○      Các thiết bị dùng HĐH Android: nhắn tin với từ khóa ANDROID và gửi đến số 43362

○      Truy cập trang mạng fema.gov/about/news-multimedia/app

 

Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, InnoCaption hoặc CapTel nên cập nhật cho Cơ quan FEMA với số cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura có câu hỏi về sửa chữa nhà cửa nên liên hệ với Bộ phận Tiếp cận Giảm nhẹ Thiệt hại của Cơ quan FEMA theo số 833-336-2487 hoặc tại địa chỉ email fema-mitoutreach-4559@fema.dhs.gov từ Thứ Hai - Thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, theo Giờ Ban Ngày Trung Tâm (CDT). Để xem các tài nguyên hỗ trợ giảm thiểu, hãy truy cập trang mạng https://fema.connectsolutions.com/lauramit/.

 

Để biết thông tin mới nhất về Cơn bão Laura, truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated February 15, 2021