U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Nhà thờ Phượng Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận Sự Giúp Đỡ Của FEMA

Release Date Release Number
NR 008

BATON ROUGE, La.— Các nhà thờ phượng đủ điều kiện ở Louisiana có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp của FEMA để trang trải các chi phí liên quan đến bão.

 

Các khoản trợ cấp thông qua Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA có thể trang trải các chi phí để sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở bị hư hỏng trong một thảm họa. Chương trình được tài trợ bởi FEMA và được quản lý thông qua Văn phòng An ninh Nội địa và Chuẩn bị cho Tình huống Khẩn cấp (GOHSEP) của Thống đốc Louisiana.

 

Thời hạn Yêu cầu Hỗ trợ Công cộng (RPA) cho Bão Laura là ngày 30 Tháng Mười Một. Thời hạn RPA cho Bão Hurricane Delta là ngày 15 Tháng Mười Hai.

 

FEMA định nghĩa các cơ sở tôn giáo là nhà thờ, đền thờ do thái, hồi giáo, đền thờ hoặc nhà thờ phượng khác không liên quan đến đặc điểm tôn giáo của cơ sở đó. 

 

Có thể có trợ giúp về chi phí sửa chữa và thay thế cho các nhà thờ phượng trong các giáo xứ được chỉ định cho Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA

 

Để trở thành người đăng ký tham gia đủ điều kiện, nhà thờ phượng phải:

 

  • Được sở hữu hoặc điều hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận.
  • Có thiệt hại do Bão Laura và/hoặc Delta.
  • Chưa nhận được tài trợ hoặc nhận không đủ số tiền sau khi đăng ký khoản vay hỗ trợ thảm họa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ để sửa chữa hoặc thay thế một cơ sở (xem bên dưới). 
  • Cung cấp thư phán quyết hiện tại từ IRS cho hưởng diện miễn trừ thuế theo Mục 501 (c) (d) hoặc (e) của Bộ luật IRS, hoặc cung cấp tài liệu từ tiểu bang xác nhận rằng đó là một tổ chức phi lợi nhuận.

 

Các nhà thờ phượng có thể liên hệ với GOHSEP để biết chi tiết về cách nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA. Họ có thể biết thêm thông tin hoặc gửi Yêu cầu Hỗ trợ Công cộng trực tuyến bằng cách truy cập louisianapa.com.

 

Các khon cho vay thiên tai lãi sut thp ca Cơ quan Qun lý Doanh nghip Nh Hoa K sn có cho một số tổ chức phi lợi nhuận nhất định với thit hi tài sn lên đến 2 triu đô la..

Đăng ký trực tuyến tại sba.gov/funding-programs/disaster-assistance. Nếu có thắc mắc và cần hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký, hãy liên hệ theo số 800-659-2955 hoặc gửi email tới FOCWAssistance@sba.gov. Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập fema.gov/disaster/4559. Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, truy cập fema.gov/disaster/4570 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated November 23, 2020