U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Công Chúng Có Thể Khiếu Nại Hoặc Bình Luận Về Bản Đồ Lũ Lụt Trong Quận Hạt Orange Quận hạt, Texas

Release Date Release Number
R6-20-013

Denton, Texas– Bản đồ Sơ bộ Được hiệu chỉnh Thông tin rủi ro lũ lụt và Bản đồ Xếp hạng Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Rate Maps, FIRM) được cập nhật hiện có sẵn để người dân và các chủ doanh nghiệp tại Quận hạt Orange xem xét Quận hạt, Texas. Các viên chức khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản được khuyến khích xem xét thông tin mới nhất để tìm hiểu về rủi ro lũ lụt tại địa phương và các yêu cầu bảo hiểm lũ lụt tiềm ẩn trong tương lai. Các bên liên quan trong cộng đồng có thể xác định bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào về thông tin được cung cấp và tham gia vào các giai đoạn khiếu nại và bình luận về các bản đồ này.

Thông tin mới về nguy cơ lũ lụt từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã được tạo ra với sự phối hợp của các viên chức địa phương, tiểu bang và Cơ quan FEMA. Phần đánh giá quan trọng từ cộng đồng đã được thực hiện.

Các Khiếu Ni/Bình lun có th được gi t ngày 21/10/2020 đến ngày 19/01/2021:

  • Các thành phố Bridge City, Orange, Pine Forest, Pinehurst, Rose City, Vidor, West Orange; và các Khu chưa hợp nhất của Quận Orange.

Cư dân có thể gửi đơn kháng nghị nếu họ cho rằng việc lập mô hình hoặc dữ liệu được sử dụng để tạo bản đồ là không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc khoa học. Đơn kháng nghị phải bao gồm thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như dữ liệu thủy lực hoặc thủy văn (hydraulic or hydrologic data), để hỗ trợ cho thông tin khiếu nại. Đơn kháng nghị không thể dựa trên ảnh hưởng của các dự án đề xuất hoặc các dự án được bắt đầu sau khi nghiên cứu đang được tiến hành.

Nếu chủ sở hữu bất động sản nhìn thấy thông tin không chính xác mà thông tin này không thay đổi thông tin về nguy cơ lũ lụt — chẳng hạn như tên đường bị thiếu hoặc sai chính tả trong  Khu vực Nguy hiểm Đặc biệt về Lũ lụt (Special Flood Hazard Area) hoặc ranh giới công ty không chính xác — họ có thể gửi nhận xét bằng văn bản.

Bước tiếp theo trong quá trình lập bản đồ là giải quyết tất cả các nhận xét và đơn kháng nghị. Sau khi chúng được giải quyết, Cơ quan FEMA sẽ thông báo cho cộng đồng về ngày có hiệu lực của các bản đồ cuối cùng.

Hãy xem xét các bản đồ sơ bộ, cũng như gửi đơn kháng nghị và bình luận, bằng cách đến gặp Quản Trị Viên Vùng Ngập Lũ (FPA) tại địa phương của quý vị . Chuyên gia về Bản đồ của Cơ quan FEMA có thể giúp xác định FPA tại cộng đồng của quý vị và luôn sẵn sàng trả lời qua điện thoại; số gọi miễn phí là 1-877-FEMA-MAP (1-877-336-2627) hoặc qua email tại địa chỉ FEMAMapSpecialist@riskmapcds.com

Các bản đồ sơ bộ cũng có thể được xem trực tuyến tại các trang mạng sau:

Để biết thêm thông tin về bản đồ vùng lũ:

  • Sử dụng dịch vụ trò chuyện trực tiếp về bản đồ lũ lụt tại trang mạng http://go.usa.gov/r6C (nhấp vào biểu tượng Trò chuyện Trực tiếp “Live Chat”)
  • Liên hệ với Chuyên gia về Bản đồ của Cơ quan FEMA qua điện thoại theo số gọi miễn phí 1-877-FEMA-MAP (1-877-336-2627) hoặc gừi email đến địa chỉ FEMAMapSpecialist@riskmapcds.com

Hầu hết các chương trình bảo hiểm của chủ nhà không bao gồm bảo hiểm lũ lụt. Có sẵn các phương án tiết kiệm chi phí cho những khu vực mới được lập bản đồ thành vùng có nguy cơ lũ lụt cao. Tìm hiểu thêm về các phương án bảo hiểm lũ lụt của quý vị bằng cách nói chuyện với đại lý bảo hiểm của quý vị hoặc truy cập trang mạng https://www.floodsmart.gov.

 

Tags:
Last updated November 3, 2020