U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Khoản Trợ Cấp Của Cơ quan FEMA Không Ảnh Hưởng Đến Việc Đủ Điều Kiện Nhận Các Khoản Viện Trợ Liên Bang Khác

Release Date Release Number
FEMA Grant Does Not Affect Eligibility for Other Federal Aid

BATON ROUGE, La.– Hạn chót vào ngày 27 tháng 10 để đăng ký hỗ trợ thảm họa với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) liên quan đến Cơn bão Laura đang đến rất nhanh nhưng một số người đã không nộp đơn vì sợ rằng việc nhận trợ cấp liên bang sẽ ảnh hưởng đến hỗ trợ tài chính khác hoặc được tính là thu nhập chịu thuế.

 

Thực sự không phải vậy.

 

Các khoản trợ cấp của Cơ quan FEMA không phải là thu nhập chịu thuế (taxable income) và sẽ không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện hoặc quyền lợi nhận được các quyền lợi An sinh Xã hội, Medicare, Medicaid, Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) hoặc các chương trình hỗ trợ công cộng khác.

 

LẦM TƯỞNG

Trợ giúp của Cơ quan FEMA có thể ảnh hưởng đến các phúc lợi An sinh Xã hội, thuế, trợ cấp phiếu thực phẩm hoặc Medicaid của tôi..

SỰ THẬT

Trợ giúp của Cơ quan FEMA KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến các phúc lợi khác từ các chương trình liên bang và Sở Thuế Vụ (IRS) không xem đây là các thu nhập chịu thuế.

 

DHS logo FEMA

 

Hỗ trợ của liên bang bao gồm trợ giúp về nhà ở tạm thời, hỗ trợ cho thuê và sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị hư hỏng.

Ngoài ra, các khoản trợ cấp có thể được cung cấp để hỗ trợ các chi phí khác như chăm sóc y tế và nha khoa, chăm sóc trẻ em, chi phí tang lễ và mai táng, thay thế các vật dụng thiết yếu trong nhà, di chuyển và cất giữ, sửa chữa và dọn dẹp phương tiện.

Để xem quý vị có hiện đang sống ở một quận hạt được chỉ định hay không, hãy truy cập: https://www.fema.gov/disaster/4559/designated-areas.

Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa của Cơ quan FEMA hay không:

  • Gọi vào Đường Dây Trợ Giúp của Cơ quan FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585)
  • Truy cập trang mạng disasterassistance.gov/.
  • Để tìm một Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa (DRC) có tính năng lái xe thông qua (drive-thru), quý vị có thể nhắn tin với cú pháp DRC (Mã ZIP của quý vị), ví dụ DRC 12345 và gửi đến số 43362).
  • Để nhận liên kết dùng để tải xuống Ứng dụng di động của Cơ quan FEMA:
    • Các thiết bị của hãng Apple: nhắn tin với từ khóa APPLE và gửi đến số 43362

Các thiết bị dùng HĐH Android: nhắn tin với từ khóa ANDROID và gửi đến số 43362

 

  • Truy cập trang mạng fema.gov/about/news-multimedia/app
  • Gọi 211 hoặc nhắn tin với từ khóa 527435837 và gửi đến số 898-211. Đối với những người sơ tán tại Tiểu bang Louisiana hiện đã ở ngoài tiểu bang, vui lòng gọi số 337-310-4636. Để được hỗ trợ, số này cũng hợp lệ cho những người dùng TTY ngoài tiểu bang.
  • Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, InnoCaption hoặc CapTel nên cập nhật cho Cơ quan FEMA với số cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

 

Những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura có câu hỏi về sửa chữa nhà cửa nên liên hệ với Bộ phận Tiếp cận Giảm nhẹ Thiệt hại của Cơ quan FEMA theo số 866-579-0820 hoặc tại địa chỉ email fema-mitoutreach-4559@fema.dhs.gov từ Thứ Hai - Thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, theo Giờ ban ngày trung tâm (CDT). Để xem các tài nguyên hỗ trợ giảm thiểu, hãy truy cập trang mạng https://fema.connectsolutions.com/lauramit/.

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của Cơ quan FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6

 

Tags:
Last updated October 20, 2020